Blog Archives

Съобщение

април 18, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                     2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх № 94-С-494/10.04.2018год.  ДО ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ на СОФИЙСКА ОБЛАСТ София-1000, бул.”Витоша”№6, /В качеството си на собственик на УПИ VІ“Съвет, здравен дом и др.“ и УПИ VІІ-200, кв.22, с.Бакьово, Софийска област- съгласно...

Прочети повече »

Обявление

април 18, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59          ...

Прочети повече »

Протокол от проведени заседания на комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 119, ал. 5 от НРПУРОИ

април 17, 2018
By

Протокол от проведени заседания на комисията по чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 119, ал. 5 от НРПУРОИ – изтегли

Прочети повече »

Пролетно почистване в община Своге

април 17, 2018
By
Пролетно почистване в община Своге

И тази година Община Своге организира пролетно почистване, което се проведе на 13 и 14 април. Учениците и техните преподавателите от училищата в с. Церово, с. Гара Бов, с. Владо Тричков, с. Реброво, с. Свидня, с. Искрец, с. Лакатник, Начално училище в кв. Дренов, гр. Своге и СУ „Иван Вазов”, гр. Своге почистиха училищните...

Прочети повече »

Обнявление

април 16, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ ОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                      2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg изх № ……………………. ……………………………….   ДО Отдел „УС“ при Община Своге гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“№7, Соф.област /в качеството си на съсобственик на УПИ І-„Детски комбинат“, кв.17, с.Реброво/ ДО Ивелина Евгениева Тодорова –управител...

Прочети повече »

Посланици бяха в Своге по време на празниците

април 11, 2018
By
Посланици бяха в Своге по време на празниците

На Великден гости на кмета на Община Своге г-н Иванов бяха Н. Пр. Киряко Курета – посланик на Република Албания и Н. Пр.  Шпенд Kaлaбa – посланик на Република Косово.

Прочети повече »

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 12.04.2018г.

април 5, 2018
By

Дневен ред за заседание на Общински съвет на 12.04.2018г – изтегли

Прочети повече »

Съобщение

април 4, 2018
By
Съобщение

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 -2020 Г. ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ Днес, 04.04.2018г., Община Своге подписа Договор № 23/07/2/0/00836 с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по...

Прочети повече »

Писмо – обявление

април 4, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге, ул. “Ал. Стамболийски” № 7; телефон 0726/85; e–mail: kmet@svoge.bg; факс  0726/25–38; 20–59                          Изх.№  94 – Г – 107/17г.            Дата………………..2018г.    ДО   РАДКА НИКОЛАЕВА ГОРАНОВА-СПАСОВА  – за УПИ І-235, кв.21 ул.“Буная“, бл.3, вх.А, ет.4, ап.11, гр.София                                                   ДО   КОНСТАНТИН ПЕТРОВ СПАСОВ – за...

Прочети повече »

Обява

април 4, 2018
By

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)  От  ОБЩИНА СВОГЕ ЕМИЛ ИВАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ Адрес на управление: гр. Своге, ул....

Прочети повече »