Blog Archives

Обява – 05.01.2012

март 6, 2012
By

Община Своге има намерение да измени Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге, а именно: Глава втора “Местни данъци”, Раздел VІ “Туристически данък”, чл.60б, ал.1 придобива следната редакция: “чл.60б (1) Размерът на туристическия данък се определя за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за...

Прочети повече »

Обява – 05.01.2012

март 6, 2012
By

О Б Я В А  Община Своге има намерение да измени Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге, а именно: Глава трета “Местни такси”, Раздел ІІ “Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”, чл.72, т.2 придобива следната редакция: “чл.72, т.2 За ползване на пазари...

Прочети повече »

Обявление – 05.03.2012

март 5, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            Изх. №  94 –Х – 3 Дата   05.03.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община...

Прочети повече »

Дневен ред на извънредно заседание на общински съвет 05.03.2012

март 2, 2012
By

изх.№ 24/02.03.2012 година              На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на 05.03.2012 година /понеделник/ от 09.00 часа в Заседателната зала на Община Своге се свиква извънредно заседание на Общински съвет  град Своге при следния  ...

Прочети повече »

Обявление – 23.02.2012

март 1, 2012
By

О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че със Заповед № 183 от 01.02.2012г. на Кмета на Общината е ОДОБРЕНО Задание за изработване проект за ЧИ на ПУП – План за регулация (ПР) на кв. 1,...

Прочети повече »

Дневен ред на заседание на общински съвет 22.02.2012

февруари 21, 2012
By

изх.№ 17/21.02.2012 година                На основание чл.25, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 31, ал. 3 от Правилника за работа на ОбС – Своге на 22.02.2012 година /сряда/ от 08.30 часа в Заседателната зала на Община Своге се свиква извънредно заседание на Общински съвет  град Своге при следния...

Прочети повече »

Брой 22 от 08.12.11 – 10.01.12

февруари 19, 2012
By

Брой 22 от 08.12.11 – 10.01.12 – изтегли

Прочети повече »

Брой 21 от 24.11 – 07.12. 2011

февруари 19, 2012
By

Брой 21 от 24.11 – 07.12. 2011 – изтегли

Прочети повече »

Брой 20 от 27.10 – 09.11.2011

февруари 19, 2012
By

Брой 20 от 27.10 – 09.11.2011 – изтегли

Прочети повече »

Брой 19 от 13.10 – 26.10.2011

февруари 19, 2012
By

Брой 19 от 13.10 – 26.10.2011 – изтегли

Прочети повече »