Blog Archives

Обявление

февруари 7, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                Изх. № 94 – И – 9         06.02.2013г.   О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 124б, ал....

Прочети повече »

Обявление

януари 29, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                     Изх № 94-В- 343     О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА...

Прочети повече »

Обявление

януари 29, 2013
By

ОБЯВЛЕНИЕ  по чл.25, ал.4 от ЗОС № 94-А-99 / 21.01.2012г. На основание чл.205 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), УВЕДОМЯВАМ собствениците на частите от имоти пл.№№ 827, 820 и 819 по Кадастралния план на мах. „Калугерица”, с. Владо Тричков, Община Своге, одобрен...

Прочети повече »

Заповед

януари 29, 2013
By

З А П О В Е Д №  80 / 21.01.2013г.   На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА) и чл.25, ал.2 от Закона за Общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.21, ал.1,...

Прочети повече »

Обявление

януари 29, 2013
By

ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.4 от ЗОС № 94- В -75 / 21.01.2013г. На основание чл.205 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), УВЕДОМЯВАМ собствениците на частите от имоти пл.№№ 771, 789, 787 и 786 по Кадастралния план на мах. „Калугерица”, с. Владо Тричков,...

Прочети повече »

Заповед

януари 29, 2013
By

З А П О В Е Д  №  79 / 21.01.2013г. На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА) и чл.25, ал.2 от Закона за Общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.21, ал.1, ал.2...

Прочети повече »

Обявление

януари 29, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх. № 94 – Е – 155              28.01.2013г.     О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона...

Прочети повече »

Обявление

януари 25, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 94-В- 343 Дата  24.01.2013г.     О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),...

Прочети повече »

Обявление

януари 24, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 94-Г – 5    21.01.2013г.   О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ...

Прочети повече »

Заповед

януари 24, 2013
By

На основание чл.44, ал.1, т.8  и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с §2 от ЗПУГДВМИ и чл.13,  ал.1 от Изборния кодекс и с цел осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на деня за гласуване на Националния референдум на 27 януари 2013г. Н а р е ж д а м: Забранявам  продажбата на...

Прочети повече »