Новини

Обявление – 26.01.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  О Б Щ И Н А С В О Г Е О Б Л А С Т С О Ф И Я 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс–0726/25–38; 20-59    Изх № 94-П-162 24.01.2012г.  О Б Я В Л Е Н И...

Прочети повече »

Обявление – 26.01.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ  ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25–38; 20–59   О Б Я В Л Е Н И Е  Изх №94-Л-48 Дата 02.11.2011г.  На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община...

Прочети повече »

Обява – 23.02.2012

март 6, 2012
By

ОБЯВА  З А П О В Е Д  № 62 / 12.01.2012  На основание чл. 90, ал. 1 и чл. 91 от Кодекса на труда/ КТ/, във връзка с чл. 37, ал. 5 и ал. 6 от Закона за народната просвета/ ЗНП/  О Б Я В Я В А М: І. Конкурс за заемане...

Прочети повече »

Съобщение – 17.01.2012

март 6, 2012
By

СЪОБЩЕНИЕ  ОБЩИНА СВОГЕ – гр. СВОГЕ, обл. СОФИЯ  С П И С Ъ К  На кандидатите, допуснати до конкурса за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА в отдел „РЪКОВОДСТВО”  1. НИНА ВАНЬОВА ТАНЧОВА  2. СТЕФАН ЦАНКОВ СТОЕВ  3. СНЕЖАНКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА  4. ДИАНА КРЕМЧЕВА НИКОЛОВА-ЙОРДАНОВА  5. ЕЛВИРА ХРИСТОВА ИЛИЕВА  6. ЕВДОКИЯ ВАЛЕНТИНОВА ДЕЛИЙСКА-ИВАНОВА  7. ЙОРДАНКА АСЕНОВА...

Прочети повече »

Съобщение – 17.01.2012

март 6, 2012
By

СЪОБЩЕНИЕ  ОБЩИНА СВОГЕ – гр. СВОГЕ, обл. СОФИЯ  С П И С Ъ К  На кандидатите, недопуснати до конкурса за длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА в отдел “РЪКОВОДСТВО”  На основание чл.20,ал.2 от НПКДС комисията, назначена за провеждане на конкурсната процедура със Заповед № 48/10.01.2012 г. на Кмета на Община Своге, реши, кандидатите:  1. МАРИНА ИВАНОВА...

Прочети повече »

Обявление – 11.01.2012

март 6, 2012
By

О Б Я В Л Е Н И Е  Изх. №94-M-19/94-M-5/ Дата 11.01.2012г.  На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),(в съответствие със съдебната практика – виж Определение №5813/27.04.2011г. по Адм.д. № 4642/2011г.,II отд. на ВАС), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че със заповед № 54/...

Прочети повече »

Обява – 10.01.2012

март 6, 2012
By

Покана за обществено обсъждане на проекта на общинския бюджет на Община Своге за 2012 година  Уважаеми дами и господа, Уведомяваме ви,че на основание чл.11,ал.6 от Закона за общинския бюджет и чл.16 от Наредбата за съставянето,изпълнението и отчитането на общинския бюджет на 18.01.2012 година от 10,00 часа в лекционната зала на Читалище “Градище” ще се...

Прочети повече »

Обява – 05.01.2012

март 6, 2012
By

Община Своге има намерение да измени Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге, а именно: Глава втора “Местни данъци”, Раздел VІ “Туристически данък”, чл.60б, ал.1 придобива следната редакция: “чл.60б (1) Размерът на туристическия данък се определя за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на средствата за...

Прочети повече »

Обява – 05.01.2012

март 6, 2012
By

О Б Я В А  Община Своге има намерение да измени Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге, а именно: Глава трета “Местни такси”, Раздел ІІ “Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна”, чл.72, т.2 придобива следната редакция: “чл.72, т.2 За ползване на пазари...

Прочети повече »

Обявление – 05.03.2012

март 5, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                            Изх. №  94 –Х – 3 Дата   05.03.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община...

Прочети повече »