Новини

Обявление

декември 20, 2012
By

Изх № 94-R-204             19.12.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 1896 от 19.12.2012г. на Кмета на Община Своге    издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за изработване, чрез възлагане  от заинтересованите...

Прочети повече »

Обявление

декември 14, 2012
By

Изх № 53-01-114           12.12.2012г.  О Б Я В Л Е Н И Е   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ СЪОБЩАВА, че със заповед № 1835 от  12.12.2012г. на Кмета на Община Своге    издадено разрешение по чл.135, ал.3  от ЗУТ за изработване чрез...

Прочети повече »

Заповед

декември 14, 2012
By

З А П О В Е Д  № 1787/07.12.2012г. На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА) и чл.25, ал.2 от Закона за Общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.21, ал.1, ал.2 и ал.7...

Прочети повече »

Обявление

декември 14, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я       О Б Я В Л Е Н И Е   Изх.  №  94 –Н – 171 Дата   14.11.2012г. На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),...

Прочети повече »

Обявление

декември 14, 2012
By

ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.4 от ЗОС № 94-Й-21/ 07.12.2012г.          На основание чл.205 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), УВЕДОМЯВАМ собствениците на частите от имоти пл.№№ 117, 118 и 116 по Кадастралния план на мах. „Гламек”, с. Церово, Община...

Прочети повече »

Избирателен списък за провеждане на национален референдум на 27.01.2013

декември 13, 2012
By

Национален Референдум на 27.1.2013 г. приключи и възможностите за справки в Избирателните списъци вече не са достъпни . Достъпна в момента е само информационната част на сайта.

Прочети повече »

Обявление

декември 11, 2012
By

О Б Я В Л Е Н И Е  Изх №94-П-173 Дата 10.12.2012год.          Уважаеми дами  и господа, Община Своге, дирекция “Устройство и развитие на територията” съобщава, че със заповед № 1805/10.12.2012год. на Кмета на Община Своге, е разрешено на заинтересованата страна Петър Антонов Димитров и Симеонка Маринова Стоянова за своя сметка да възложат...

Прочети повече »

Обявление

декември 4, 2012
By
Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх. № 94-В-333       04.12.2012г.       О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА...

Прочети повече »

Заповед

ноември 28, 2012
By

З А П О В Е Д  № 1714/26.11.2012г.  На основание чл.44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.4 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, с чл.71, ал. 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение №7-НР/13.11.2012г. на...

Прочети повече »

Обявление

ноември 26, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                       Изх № 94-И-199 Дата  15.11.2012г.     О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ...

Прочети повече »