Обяви

Одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план (ПУП) на град Своге

август 27, 2019
By

Със Заповед № 1212 от 23.08.2019г. на инж.Валентин Михайлов, За  Кмет на Община Своге, съгласно заповед № 883/01.07.2019г., е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен устройствен  план (ПУП) на град Своге, община Своге, Софийска област – Проект за изменение на Плана за регулация (ПР),  което се състои:  закриване на улица с о.т. 980а-981а-983,...

Прочети повече »

Обявление

август 27, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх. № 94-В-304 /94-В-145 27.08.2019г.   СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 61, ал. 3 от АПК  На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),  във връзка с чл.131, ал.1 и...

Прочети повече »

Обявление

август 23, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg   Изх.№ 39-00-8 23.08.2019 год.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със...

Прочети повече »

Обявление

август 20, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg Изх.№ 94-З-43  20.08.2019год.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед №1172/16.08.2019г....

Прочети повече »

Обявление

август 20, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg   Изх.№ 94-К-126    16.08.2019год.   ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ  Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че...

Прочети повече »

Обявление

август 13, 2019
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg   Изх.№ 94-В-128 13.08.2019год.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 от ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че със заповед...

Прочети повече »

Обява от общинска служба „Земеделие“

август 7, 2019
By

Общинска служба по земеделие – гр. Своге на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ обявява и уведомява всички заинтересовани собственици и ползватели на земеделски земи за стопанската 2019/2020 година, че са изготвени предварителни регистри на имотите по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ въз основа на подадените декларации по чл.69 и заявления по чл.70 за землищата на...

Прочети повече »

Обява за инвестиционно предложение

август 7, 2019
By

О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ОБЩИНА СВОГЕ съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Проектиране и...

Прочети повече »

Обявление

август 5, 2019
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59         ...

Прочети повече »

Обява за набиране на потребители на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, които ще се предоставят от Община Своге

юли 30, 2019
By
Обява за набиране на потребители на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, които ще се предоставят от Община Своге

  Във връзка с изпълнение на проект „Патронажа грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Своге“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0103-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, Община Своге обявява набиране и подбор...

Прочети повече »