Обяви

Обявление

юли 19, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59           ...

Прочети повече »

Обява

юли 3, 2018
By

О Б Я В А  до заинтересованите лица и общественост    На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)  ОБЩИНА СВОГЕ  съобщава  на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Мултифункционална...

Прочети повече »

Обява

юни 21, 2018
By

О Б Я В А  до заинтересованите лица и общественост  На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.) ОБЩИНА СВОГЕ  съобщава  на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Ремонт и...

Прочети повече »

Обявление

юни 20, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg  Изх.№ 24-00-45 19.06.2018г.                                        ОБЯВЛЕНИЕ Във връзка с инвестиционно намерение на Община Своге за проектно предложение „Свлачище SFO 43.65869-01, кв. „Старо село“, гард Своге , в качеството си на допустим кандидат по...

Прочети повече »

Обявление

юни 19, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59  О Б Я В...

Прочети повече »

Обява за набиране на служители

юни 1, 2018
By
Обява за набиране на служители

Във връзка с реализирането на  проект „Нова възможност за реализация“,  договор №: BG05M9OP001-2.010-0773-C01, финансира от  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, с бенефициент Община Своге, с настоящото Ви информираме, че набираме служители, които да започнат работа в Общинско социално предприятие към Община Своге. Проектът е...

Прочети повече »

Обявление

юни 1, 2018
By

ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „СВОГЕ ТУР” – изтегли

Прочети повече »

Обявление

май 30, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В...

Прочети повече »

Обявление

май 15, 2018
By

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА Наредбата за символите, почетните знаци и звания на град Своге

Прочети повече »

Обявление

май 15, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59 О Б Я В...

Прочети повече »