Обяви

Обявление

май 15, 2018
By

    ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg   Изх.№ 94-И-52 14.05.2018г.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Обявление

май 10, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg изх.№ 94-А-88 10.05.2018г.  ОБЯВЛЕНИЕ на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията...

Прочети повече »

Община Своге набира кандидати за участие в проект „Празници на хляба- европейско пътешествие“ по Програма „Еразъм +“

май 9, 2018
By
Община Своге набира кандидати за участие в проект „Празници на хляба- европейско пътешествие“ по Програма „Еразъм +“

Община Своге набира кандидати за участие в проект по Програма „Еразъм +“. Младежият обмен ще се проведе в град Своге в периода 02.06.2018г.- 09.06.2018г. Проектът е в партньорство с  община Ступава, Република Словакия и НПО „ESKAD“- град Одрин, Република Турция. Основната цел на „Празници на хляба- европейско пътешествие“ е насърчи междукултурния и междурелигиозния диалог...

Прочети повече »

Обявление

май 2, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg изх №26-00-274 дата 02.05.2018год.   ДО Отдел „УС“ при Община Своге гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“№7, Соф.област /в качеството си на съсобственик на УПИ І-„Детски комбинат“, кв.17, с.Реброво/   ДО Ивелина Евгениева Тодорова –управител на...

Прочети повече »

Обявление

април 27, 2018
By

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА Наредба за организация и контрол на паркирането На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за организация и контрол на паркирането...

Прочети повече »

Обява

април 24, 2018
By
Обява

Прочети повече »

Обявление

април 20, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59  О Б Я В...

Прочети повече »

Обявление

април 20, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59         О...

Прочети повече »

Обява

април 19, 2018
By
Обява

Прочети повече »

Обявление

април 18, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59          ...

Прочети повече »