Обяви

Съобщение

април 16, 2018
By

За вас работодатели Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- Своге Уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2018г., както следва:   Мерки за...

Прочети повече »

Обнявление

април 16, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ ОФИЙСКА ОБЛАСТ                                                                                                      2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg изх № ……………………. ……………………………….   ДО Отдел „УС“ при Община Своге гр.Своге, ул.“Ал.Стамболийски“№7, Соф.област /в качеството си на съсобственик на УПИ І-„Детски комбинат“, кв.17, с.Реброво/ ДО Ивелина Евгениева Тодорова –управител...

Прочети повече »

Писмо – обявление

април 4, 2018
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260 гр. Своге, ул. “Ал. Стамболийски” № 7; телефон 0726/85; e–mail: kmet@svoge.bg; факс  0726/25–38; 20–59                          Изх.№  94 – Г – 107/17г.            Дата………………..2018г.    ДО   РАДКА НИКОЛАЕВА ГОРАНОВА-СПАСОВА  – за УПИ І-235, кв.21 ул.“Буная“, бл.3, вх.А, ет.4, ап.11, гр.София                                                   ДО   КОНСТАНТИН ПЕТРОВ СПАСОВ – за...

Прочети повече »

Обява

април 4, 2018
By

ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост   На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)  От  ОБЩИНА СВОГЕ ЕМИЛ ИВАНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ Адрес на управление: гр. Своге, ул....

Прочети повече »

Обявление

април 4, 2018
By

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища...

Прочети повече »

Обявление

март 19, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59    О Б Я В Л Е...

Прочети повече »

Обявление

март 19, 2018
By

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/ ПРОЕКТ НА Наредба за обществения ред на територията на община Своге На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта на Наредба за обществения ред на...

Прочети повече »

Посещение в Република Македония

март 14, 2018
By
Посещение в Република Македония

На 09,03.2018г. г-н Емил Иванов – Кмет на Община Своге присъства на официална среща в Република Македония по покана на негови приятели. Там той се срещна с г-н Талат Джафери  – Председател на Народното събрание на Р. Македония (снимка 1), Драги Рашковски – генерален секретар на правителството (снимка 2), Арбер Адеми – зам. министър...

Прочети повече »

Обява

март 9, 2018
By
Обява

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А        2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 О Б Я...

Прочети повече »

Обявление

март 9, 2018
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59  О Б Я В...

Прочети повече »