Обяви

Обявление

март 13, 2013
By

 О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                        Изх. № 94 – З – 38            13.03.2013г.  О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл....

Прочети повече »

Обявление

февруари 28, 2013
By

Изх № 94-В-83 28.02.2013г.       О Б Я В Л Е Н И Е    ОБЩИНА СВОГЕ, област Софийска, на основание чл.61, ал.3  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.128, ал.3  от Закона за устройство на територята (ЗУТ); § 4, ал.1 от ДР на ЗУТ и  § 124 от ПЗР на ЗУТ (ДВ.бр.82/26.10.2012г. в...

Прочети повече »

Обявление

февруари 7, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                Изх. № 94 – И – 9         06.02.2013г.   О Б Я В Л Е Н И Е  На основание чл. 124б, ал....

Прочети повече »

Обявление

януари 29, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                     Изх № 94-В- 343     О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА...

Прочети повече »

Обявление

януари 29, 2013
By

ОБЯВЛЕНИЕ  по чл.25, ал.4 от ЗОС № 94-А-99 / 21.01.2012г. На основание чл.205 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), УВЕДОМЯВАМ собствениците на частите от имоти пл.№№ 827, 820 и 819 по Кадастралния план на мах. „Калугерица”, с. Владо Тричков, Община Своге, одобрен...

Прочети повече »

Обявление

януари 29, 2013
By

ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.4 от ЗОС № 94- В -75 / 21.01.2013г. На основание чл.205 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), УВЕДОМЯВАМ собствениците на частите от имоти пл.№№ 771, 789, 787 и 786 по Кадастралния план на мах. „Калугерица”, с. Владо Тричков,...

Прочети повече »

Обявление

януари 29, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я                           Изх. № 94 – Е – 155              28.01.2013г.     О Б Я В Л Е Н И Е     На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона...

Прочети повече »

Обявление

януари 25, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 94-В- 343 Дата  24.01.2013г.     О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.128, ал.2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),...

Прочети повече »

Обявление

януари 24, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я   Изх № 94-Г – 5    21.01.2013г.   О Б Я В Л Е Н И Е    На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), ОБЩИНА СВОГЕ...

Прочети повече »

Обявление

януари 22, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я     Изх № 94-В-83  22.01.2013г.     О Б Я В Л Е Н И Е      ОБЩИНА СВОГЕ, област Софийска, на основание чл.61, ал.3  от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка...

Прочети повече »