Обяви

Съобщение

август 20, 2013
By

От 12 август 2013 г. започна набирането на лица , които са регистрирани в Бюрото по труда или получават социални помощи, за сезонни работници на 4 часа дневно до края на тази година. Бройката, отпусната от Агенцията по заетостта е 100. От тях 20 места са за град Своге, а останалите са разпределени по...

Прочети повече »

Списък на кандидатите, допуснати до конкурса за длъжностите Ръководител на звено „Вътрешен одит“ и Вътрешен одитор в звено „Вътрешен одит“

юли 2, 2013
By

Списък – изтегли

Прочети повече »

Обявление

юни 25, 2013
By

Обявление – отвори

Прочети повече »

Община Своге търси да назначи юрист

юни 19, 2013
By

Кандидатите трябва да представят: Диплома за завършено юридическо образование; Удостоверение за юридическа правоспособност;   За контакт: тел.: 0726/85 централа, вътр. 34

Прочети повече »

Обява за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

юни 11, 2013
By

Обява- изтегли

Прочети повече »

Съобщение

май 31, 2013
By

Община Своге съобщава на заинтересованите лица, че актуална информация за обяви за търгове и други видове обяви може да се намери в последния брой на Информационния бюлетин.

Прочети повече »

Обява за работа

май 20, 2013
By

Община Своге търси да назначи юрист. Кандидатите трябва да представят: диплома за завършено юридическо образование; удостоверение за юридическа правоспособност;   За контакт: тел.  0726/85 централа, вътр. 34

Прочети повече »

Обявление

май 10, 2013
By
Обявление

ОБЩИНА СВОГЕ  СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2260  гр. Своге, ул. “Ал. Стамболийски” № 7;   телефон 0726/85;   e–mail: kmet@svoge.bg;   факс  0726/25–38; 20–59 ОБЯВЛЕНИЕ по чл.25, ал.1 от ЗОС № 94-С-150 /94-С-50 / 25.04.2013г.         Община Своге, на основание чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда на чл.25, ал.1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), ...

Прочети повече »

Обявление

май 9, 2013
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59 О Б Я В Л Е...

Прочети повече »

Наредба

април 12, 2013
By

В изпълнение на разпоредбата на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, предоставяме на вниманието на всички заинтересовани лица проект за:                                                         Н   А   Р   Е   Д   Б   А   за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ Раздел I Общи положения Чл. 1.Тази Наредба...

Прочети повече »