Обяви – архив

Обява

октомври 26, 2015
By

Относно: Инвестиционно предложение от „Национална Компания Железопътна Инфраструктура“ – Железопътна секция Враца – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

Обява

октомври 26, 2015
By

Относно: Инвестиционно предложение за „Инвестционен проект – „Къща за гости“ в ПИ с площ 3450 м2, находящ се в местност „Лаката“ и попадащ в границите на околовръстен полигон на махала „Воденицата“, с. Батулия, община Своге – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

Обява

октомври 14, 2015
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е  О Б Л А С Т  С О Ф И Я 2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7 тел. 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 38; 220 – 59        СЪОБЩЕНИЕ              ...

Прочети повече »

Обява

октомври 7, 2015
By

Относно: Инвестиционно намерение за изграждане на рибовъдно стопанство в поземлен имот №097110 в землището на село Искрец…ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

Обява

септември 18, 2015
By

Относно: Инвестиционно намерение от Веселин Тодоров Касабов за „Промяна предназначението на поземлен имот №030012 (нива) в местността „Сивил“ по КВС на с.Добърчин, с цел – жилищно строителство“ – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

Обява

септември 14, 2015
By

Относно: Информация за изготвените предварителни регистри на имотите по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »

Обявление

септември 4, 2015
By

             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ               ОБЛАСТ СОФИЙСКА           2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e–mail:predsedatel@abv.bg   Изх.№ 149/03.09.2015г.   ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на...

Прочети повече »

Обявление

септември 4, 2015
By

             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ             ОБЛАСТ СОФИЙСКА           2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e–mail:predsedatel@abv.bg Изх.№ 148/03.09.2015г.   ОБЯВЛЕНИЕ      На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията,...

Прочети повече »

Обявление

септември 4, 2015
By

             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ             ОБЛАСТ СОФИЙСКА 2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e–mail:predsedatel@abv.bg Изх.№ 147/03.09.2015г.   ОБЯВЛЕНИЕ   На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-Своге обявява,...

Прочети повече »

Обявление

август 22, 2015
By

Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015г. – ВИЖТЕ ТУК

Прочети повече »