Обява

април 7, 2016
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т    С О Ф И Я

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

О Б Я В А

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.8, ал.4, чл.14, ал.1 и ал.2, предл.1, ал.3 и ал.7 на Закона за общинската собственост във вр. с чл.37и, ал.14 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.15, ал.1, ал.2, предл.1, чл.19, ал.1 и ал.2, чл.119, ал.10 на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно Заповед № 419/31.03.2016г. на Кмета на Община Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година – стопанската година 2015/2016г. на имоти – общинска собственост с начална тръжна годишна наемна цена на декар, както следва:

Начална тръжна годишна наемна цена за 1 дка в размер на 15,00 лв. за имоти, находящи се в землището на гр. Своге, като годишната наемна цена на отделните имоти е, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ

НА ИМОТ

ПЛОЩ

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

ЕКАТТЕ

ОБЩА НАЕМНА ЦЕНА В ЛЕВА

гр. Своге

000355

47,188 дка

Пасище, мера

10

65869

708,12

гр. Своге

000311

7,859 дка

Пасище, мера

7

65869

117,88

Начална тръжна годишна наемна цена за 1 дка в размер на 18,00 лв. за имоти, находящи се в землището на с. Дружево, като годишната наемна цена на отделните имоти е, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ

НА ИМОТ

ПЛОЩ

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

ЕКАТТЕ

ОБЩА НАЕМНА

ЦЕНА В ЛЕВА

с. Дружево

033064

52,853 дка

Ливада

6

23798

951,36

с. Дружево

033066

11,412 дка

Ливада

6

23798

205,44

с. Дружево

031008

69,074 дка

Пасище, мера

10

23798

1243,35

с. Дружево

033060

76,196 дка.

Пасище, мера

9

23798

1371,30

с. Дружево

034035

75,407 дка.

Ливада

10

23798

1357,35

с. Дружево

042026

17,402 дка.

Ливада

6

23798

313,24

с. Дружево

043064

4,967 дка.

Пасище, мера

6

23798

89,50

с. Дружево

018001

79,687 дка.

Пасище, мера

10

23798

1434,40

с. Дружево

036022

91,754 дка.

Ливада

10

23798

1651,60

с. Дружево

037056

15,470 дка.

Ливада

9

23798

278,46

Начална тръжна годишна наемна цена за 1 дка в размер на 15,00 лв. за имоти, находящи се в землището на с. Добърчин, като годишната наемна цена на отделните имоти е, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ

НА ИМОТ

ПЛОЩ

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

ЕКАТТЕ

ОБЩА НАЕМНА

ЦЕНА В ЛЕВА

с. Добърчин

034002

20,435 дка.

Нива

9

21751

306,50

с. Добърчин

034003

5,441 дка

Ливада

9

21751

81,50

с. Добърчин

034005

15,244 дка.

Ливада

9

21751

229,00

Начална тръжна годишна наемна цена за 1 дка в размер на 15,00 лв. за имоти, находящи се в землището на с. Ябланица, като годишната наемна цена на отделните имоти е, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ

НА ИМОТА

ПЛОЩ

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

ЕКАТТЕ

ОБЩА НАЕМНА

ЦЕНА В ЛЕВА

с. Ябланица

001747

61,320 дка

Пасище, мера

10

87028

919,80

с. Ябланица

001382

2,097 дка

Ливада

9

87028

31,45

Начална тръжна годишна наемна цена за 1 дка в размер на 20,00 лв. за имоти, находящи се в землището на с. Брезе, като годишната наемна цена на отделните имоти е, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ

НА ИМОТ

ПЛОЩ

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

ЕКАТТЕ

ОБЩА НАЕМНА

ЦЕНА В ЛЕВА

с. Брезе

006012

3,324 дка.

Ливада

10

06272

66,48

с. Брезе

000091

13,526 дка.

Изоставена нива

10

06272

270,52

с. Брезе

000093

36,148 дка.

Изоставена нива

10

06272

722,96

с. Брезе

034003

4,229 дка.

Нива

10

06272

84,58

с. Брезе

036024

0,655 дка.

Нива

10

06272

13,10

с. Брезе

036025

2,783 дка.

Нива

10

06272

55,66

с. Брезе

046001

87,523 дка.

Изоставена нива

9

06272

1750,46

с. Брезе

000103

54,791 дка.

Изоставена нива

10

06272

1095,82

с. Брезе

006014

0,335 дка.

Ливада

10

06272

6,70

с. Брезе

006007

3,759 дка.

Ливада

10

06272

75,18

с. Брезе

000099

184,307 дка.

Използв. ливада

10

06272

3686,14

с. Брезе

028002

13,484 дка.

Ливада

10

06272

269,68

с. Брезе

028001

25,929 дка.

Ливада

10

06272

518,58

с. Брезе

028003

2,661 дка.

Ливада

10

06272

53,22

с. Брезе

028004

2,935 дка.

Ливада

10

06272

58,70

с. Брезе

028010

6,673 дка.

Ливада

10

06272

133,46

с. Брезе

059001

20,696 дка.

Изоставена нива

9

06272

413,92

с. Брезе

020009

11,092 дка.

Пасище, мера

10

06272

221,84

с. Брезе

034008

23,339 дка.

Нива

10

06272

466,78

с. Брезе

000053

309,769 дка.

Пасище, мера

10

06272

6195,38

с. Брезе

020011

17,186 дка.

Пасище, мера

10

06272

343,72

с. Брезе

110011

314,114 дка.

Пасище, мера

10

06272

6282,28

с. Брезе

110014

21,454 дка.

Пасище, мера

10

06272

429,08

с. Брезе

000067

85,017 дка.

Пасище, мера

10

06272

1700,34

с. Брезе

110010

10,965 дка.

Пасище, мера

10

06272

219,30

с. Брезе

036028

46,379 дка.

Нива

10

06272

927,58

с. Брезе

055031

69,858 дка.

Пасище, мера

10

06272

1397,16

с. Брезе

000051

78,633 дка.

Пасище, мера

10

06272

1572,66

с. Брезе

058001

11,744 дка.

Пасище, мера

10

06272

234,88

с. Брезе

038007

66,900 дка.

Пасище, мера

10

06272

1338,00

с. Брезе

021025

191,932 дка.

Ливада

10

06272

3838,64

с. Брезе

000018

227,856 дка.

Друга селскостоп. територия

10

06272

4557,12

с. Брезе

000112

151,867 дка.

Пасище, мера

10

06272

3037,34

с. Брезе

000255

59,918 дка.

Пасище, мера

10

06272

1198,36

с. Брезе

029002

114,808 дка.

Пасище, мера

10

06272

2296,16

с. Брезе

000102

196,038 дка.

Пасище, мера

10

06272

3920,76

с. Брезе

000092

71,962 дка.

Пасище, мера

10

06272

1439,24

с. Брезе

000094

147,074 дка.

Пасище, мера

10

06272

2941,48

с. Брезе

000062

451,890 дка.

Пасище,мера

10

06272

9037,80

с. Брезе

000097

974,930 дка.

Пасище, мера

10

06272

19498,60

с. Брезе

162002

20,026 дка.

Ливада

10

06272

400,52

с.Брезе

000106

109,098 дка.

Използв. ливада

10

06272

2181,96

с. Брезе

018001

107,065 дка.

Ливада

10

06272

2141,30

с. Брезе

000095

64,998 дка.

Използв.

ливада

10

06272

1299,96

с. Брезе

000013

128,648 дка

Пасище, мера

9

06272

2572,96

с. Брезе

000014

142,487 дка

Храсти

10

06272

2849,74

с. Брезе

000017

517,611 дка

Пасище, мера

10

06272

10352,22

с. Брезе

025001

148,251 дка

Пасище, мера

10

06272

2965,02

с. Брезе

025004

117,105 дка

Пасище, мера

10

06272

2342,10

с. Брезе

026011

445,686 дка

Пасище, мера

10

06272

8913,72

с. Брезе

161003

949,407 дка

Пасище, мера

10

06272

18988,14

Начална тръжна годишна наемна цена за 1 дка в размер на 15,00 лв. за имоти, находящи се в землището на с. Буковец, като годишната наемна цена на отделните имоти е, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ

НА ИМОТ

ПЛОЩ

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

ЕКАТТЕ

ОБЩА НАЕМНА ЦЕНА В ЛЕВА

с.Буковец

000608

4,324 дка.

Ливада

10

06985

64,87

с.Буковец

000733

12,879 дка.

Използв.

ливада

10

06985

193,18

с.Буковец

001551

29,008 дка.

Ливада

10

06985

435,12

с.Буковец

001550

11,058 дка.

Ливада

10

06985

165,85

с.Буковец

009998

6,209 дка.

Ливада

9

06985

93,10

с.Буковец

000350

349,804 дка.

Пасище,мера

10

06985

5247,00

с.Буковец

000374

135,060 дка.

Използв. ливада

10

06985

2025,90

с.Буковец

000272

7,215 дка.

Пасище, мера

10

06985

108,20

с.Буковец

019006

4,341 дка.

Пасище, мера

10

06985

65,10

с.Буковец

001080

25,574 дка.

Пасище, мера

10

06985

383,60

Начална тръжна годишна наемна цена за 1 дка в размер на 20,00 лв. за имоти, находящи се в землището на с. Зимевица, като годишната наемна цена на отделните имоти е, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ

НА ИМОТ

ПЛОЩ

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

ЕКАТТЕ

ОБЩА НАЕМНА ЦЕНА В ЛЕВА

с. Зимевица

000880

18,746 дка.

Пасище, мера

8

30847

374,00

с. Зимевица

000855

23,294 дка.

Пасище, мера

8

30847

465,90

с. Зимевица

026038

3,180 дка.

Ливада

8

30847

63,60

с. Зимевица

024068

125,491 дка.

Пасище, мера

6

30847

2509,35

с. Зимевица

035002

66,211 дка.

Пасище с храсти

8

30847

1324,25

с. Зимевица

000762

149,152 дка.

Пасище, мера

10

30847

2983,10

с. Зимевица

000112

536,532 дка

Пасище, мера

6

30847

10730,60

с. Зимевица

000145

76,899 дка

Изоставена нива

6

30847

1538,00

с. Зимевица

000179

531,207 дка

Пасище, мера

10 (371,820 дка)

6 (159,387 дка)

30847

10624,15

с. Зимевица

000195

61,166 дка

Пасище, мера

10 (42,816 дка)

8 (18,349 дка)

30847

1223,35

с. Зимевица

000326

545,683 дка

Пасище, мера

10

30847

10913,70

с. Зимевица

000327

29,738 дка

Пасище, мера

8

30847

594,80

с. Зимевица

000825

25,856 дка

Ливада

8 (10,342 дка)

6 (15,514 дка)

30847

517,15

с. Зимевица

000861

259,545 дка

Пасище, мера

10 (155,789 дка)

8 (103,758 дка)

30847

5190,90

с. Зимевица

030021

89,747 дка

Пасище, мера

8

30847

1794,00

с. Зимевица

035001

15,401 дка

Пасище, мера

8

30847

308,00

с. Зимевица

082041

21,331 дка

Ливада

8

30847

426,65

Начална тръжна годишна наемна цена за 1 дка в размер на 15,00 лв. за имоти, находящи се в землището на с. Свидня, като годишната наемна цена на отделните имоти е, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ

НА ИМОТ

ПЛОЩ

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

ЕКАТТЕ

ОБЩА НАЕМНА ЦЕНА В ЛЕВА

с. Свидня

011071

0,508 дка.

Ливада

9

65663

7,62

с. Свидня

011093

1,050 дка.

Ливада

9

65663

15,75

с. Свидня

011092

1,480 дка.

Ливада

9

65663

22,20

с. Свидня

011050

0,955 дка.

Ливада

9

65663

14,33

с. Свидня

011099

2,802 дка.

Ливада

9

65663

42,03

с. Свидня

011175

0,025 дка.

Ливада

9

65663

0,38

с. Свидня

011026

3,222 дка.

Ливада

9

65663

48,30

Начална тръжна годишна наемна цена за 1 дка в размер на 20,00 лв. за имоти, находящи се в землището на с. Заселе, като годишната наемна цена на отделните имоти е, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ

НА ИМОТ

ПЛОЩ

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

ЕКАТТЕ

ОБЩА НАЕМНА ЦЕНА В ЛЕВА

с.Заселе

040130

175,711 дка.

Ливада

10

30350

3 514,22

с.Заселе

040001

124,723 дка.

Ливада

10

30350

2 494,46

Начална тръжна годишна наемна цена за 1 дка в размер на 20,00 лв. за имоти, находящи се в землището на с. Заноге, като годишната наемна цена на отделните имоти е, както следва:

ЗЕМЛИЩЕ

НА ИМОТ

ПЛОЩ

НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ

КАТЕГОРИЯ

ЕКАТТЕ

ОБЩА НАЕМНА ЦЕНА В ЛЕВА

с.Заноге

059007

390,336 дка

Пасище с храсти

10

30329

7807,00

с.Заноге

059002

250,558 дка.

Пасище, мера

10

30329

5011,15

с.Заноге

010095

22,928 дка.

Ливада

10

30329

458,55

с.Заноге

010096

37,844 дка.

Ливада

10

30329

756,88

с.Заноге

010067

3,431 дка.

Ливада

5

30329

68,60

с.Заноге

010006

3,446 дка.

Ливада

10

30329

68,92

с.Заноге

010007

3,700 дка.

Ливада

5

30329

74,00

с.Заноге

010068

3,700 дка.

Ливада

5

30329

74,00

с.Заноге

010008

4,618 дка.

Ливада

5

30329

92,35

с.Заноге

010003

6,315 дка.

Ливада

10

30329

126,30

с.Заноге

010102

10,906 дка.

Ливада

10

30329

218,10

с.Заноге

010001

8,918 дка.

Ливада

5

30329

178,37

с.Заноге

010106

5,455 дка.

Ливада

5

30329

109,10

с.Заноге

010010

7,844 дка.

Ливада

5

30329

156,88

с.Заноге

010004

7,454 дка.

Ливада

10

30329

149,08

с.Заноге

010005

7,758 дка.

Ливада

10

30329

155,15

с.Заноге

010095

22,928 дка.

Ливада

10

30329

458,55

с.Заноге

010096

37,844 дка.

Ливада

10

30329

756,88

с.Заноге

059003

15,360 дка.

Пасище, мера

10

30329

307,65

с.Заноге

059004

154,312 дка.

Пасище, мера

10

30329

3086,24

с.Заноге

058001

510,498 дка.

Пасище, мера

10

30329

10209,95

с. Заноге

010009

4,077 дка

Ливада

5

30329

81,54

с. Заноге

010097

19,838 дка

Храсти

10

30329

396,75

с. Заноге

010098

16,402 дка

Храсти

10

30329

328,04

с. Заноге

013085

191,552 дка

Ливада

10

30329

3831,04

с. Заноге

018052

314,845 дка

Ливада

10

30329

6296,90

с. Заноге

019086

179,038 дка

Пасище, мера

10

30329

3580,76

с. Заноге

030067

387,311 дка

Пасище, мера

10

30329

7746,20

с. Заноге

039041

141,254 дка

Ливада

10

30329

2825,00

Търгът да се проведе на 19.04.2016г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 18.04.2016г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе нов търг при същите условия на 21.04.2016г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 20.04.2016г.

Оглед на имотите – общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

Депозит за участие в търга – 100.00 (сто) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Принтирай страницата Принтирай страницата

Share