Обявление

април 8, 2016
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1, ал.9, чл.34, ал.1 ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г. със следните имоти:

І. УПИ № ІХ – 151 с площ от 480 (четиристотин и осемдесет) кв.м., кв.12 от подробния устройствен план на с. Томпсън, община Своге, област Софийска.

ІІ. 70 (седемдесет) кв. м. придаваеми към УПИ № ІХ – 751, кв.15 от подробния устройствен план на мах. “Калугерица“, с. Владо Тричков, община Своге, област Софийска.

ІІІ. 50 (петдесет) кв. м. придаваеми към УПИ № ХІV- 199, кв.40 от подробния устройствен план на гр. Своге, област Софийска.

ІV. УПИ № І-24 – МНО (урегулиран поземлен имот първи, отреден за имот планоснимачен номер двадесет и четири) с площ от 22425 (двадесет и две хиляди четиристотин двадесет и пет) кв.м., кв.1 по подробния устройствен план на с. Свидня, община Своге, област Софийска, заедно с построените в него сгради:

– Сграда № 1 със застроена площ от 387 (триста осемдесет и седем) кв.м., на един етаж, конструкция масивна, построена през 1950 г.;

– Сграда № 2 със застроена площ от 392 (триста деветдесет и два) кв.м., на един етаж, конструкция масивна, построена през 1950 г.;

– Сграда № 3 със застроена площ от 129 (сто двадесет и девет) кв.м., на два етажа, конструкция масивна, построена през 1962 г.;

– Сграда № 4 със застроена площ от 387 (триста осемдесет и седем) кв.м., на един етаж, конструкция масивна, построена през 1950 г.;

– Сграда № 5 със застроена площ от 434 (четиристотин тридесет и четири) кв.м., на два етажа, конструкция масивна, построена през 1975 г.;

– Сграда № 6 със застроена площ от 80 (осемдесет) кв.м., на два етажа, конструкция масивна, построена през 1965 г.;

– Сграда № 7 със застроена площ от 361 (триста шестдесет и един) кв.м., на един етаж, конструкция масивна, построена през 1964 г.;

– Сграда № 8 със застроена площ от 376 (триста седемдесет и шест) кв.м., на един етаж, конструкция масивна, построена през 1964 г.;

– Сграда № 9 със застроена площ от 32 (тридесет и два) кв.м., на един етаж, конструкция масивна, построена през 1964 г.;

– Сграда № 10 със застроена площ от 19 (деветнадесет) кв.м., на един етаж, конструкция паянтова, построена през 1975 г.;

– Сграда № 11 със застроена площ от 211 (двеста и единадесет) кв.м., на един етаж, конструкция масивна, построена през 1974 г.;

– Сграда № 12 със застроена площ от 56 (петдесет и шест) кв.м., на един етаж, конструкция масивна, построена през 1964 г.;

– Сграда № 13 със застроена площ от 449 (четиристотин четиридесет и девет) кв.м., на един етаж, конструкция масивна, построена през 1964 г.;

– Сграда № 14 със застроена площ от 146 (сто четиридесет и шест) кв.м., на един етаж, конструкция паянтова, построена през 1975 г.;

– Сграда № 15 със застроена площ от 84  (осемдесет и четири) кв.м., на един етаж, конструкция паянтова, построена през 1975 г.;

– Сграда № 16 със застроена площ от 366 (триста шестдесет и шест) кв.м., на един етаж, конструкция паянтова, построена през 1975 г.;

– Сграда № 17 със застроена площ от 173 (сто седемдесет и три) кв.м., на един етаж, конструкция паянтова, построена през 1964 г.;

– Сграда № 18 със застроена площ от 200 (двеста) кв.м., на един етаж, конструкция паянтова, построена през 1975 г.;

– Сграда № 19 със застроена площ от 53 (петдесет и три) кв.м., на един етаж, конструкция полумасивна, построена през 1975 г.;

– Сграда № 20 със застроена площ от 84 (осемдесет и четири) кв.м., на един етаж, конструкция масивна, построена през 1975 г.;

– Сграда № 21 със застроена площ от 58 (петдесет и осем) кв.м., на един етаж, конструкция метална, построена през 1975 г.;

– Сграда № 22 със застроена площ от 73 (седемдесет и три) кв.м., на един етаж, конструкция масивна, построена през 1975 г.

V. Място с площ от 345 (триста четиридесет и пет) кв.м., попадащо в североизточната част на УПИ № ХІ – „За Поща и СНС“ в кв.2 по подробния устройствен план на с. Заселе.

VІ. Поземлен имот № 046015 по КВС на село Церово, с площ от 1492 кв.м., начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия;

VІІ. Поземлен имот № 046011 по КВС на село Церово, с площ от 1202 кв.м., начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия и

VІІІ. Поземлен имот № 046014 по КВС на село Церово с площ от 1492 кв.м., начин на трайно ползване – друга селскостопанска територия.

ЕМИЛ ИВАНОВ /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ  

Принтирай страницата Принтирай страницата

Share/Bookmark