- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

Н А Р Е Д Б А

ЗА

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ

НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 14-дневен срок, за предложения и становища по проекта за допълнение на Наредбата за обществения ред на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

П Р О Е К Т З А Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 1, ал. 2 и чл. 61ф, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, и при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс

Р Е Ш И:

Общински съвет Своге изменя и допълва Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге, както следва:

І. В Глава втора „Местни данъци“ се създава Раздел VІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници“, със следните членове:

Чл. 6. (в сила от 01.01.2017 г.) (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ.

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Общината по Закона за автомобилните превози.

Чл. 6. (в сила от 01.01.2017 г.) (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 540 лева.

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година, в срок до 31 октомври на предходната година, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.

Чл. 6. (в сила от 01.01.2017 г.) (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в Общината.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в Общината.

Чл. 6. (в сила от 01.01.2017 г.) (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x  БМ

, където

12

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 6;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПГДТПП x БМ

, където

12

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

Чл. 6. (в сила от 01.01.2017 г.) Данъкът по чл. 6 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл. 6. (в сила от 01.01.2017 г.) Възстановяване на надвнесен данък по чл. 6, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

ІІ. Общински съвет Своге отменя, считано от 01.01.2017 г. чл. 108 от Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге.

М О Т И В И

КЪМ

ПРОЕКТА ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА)

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

Настоящите промени в Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге са във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба, съгласно настъпилите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, обнародвани в ДВ, бр. 32 от 2016 г. Въвежда се нов вид данък – Данък върху таксиметровия превоз на пътници. Промените влизат в сила от 01.01.2017 г.

2. Цели, които се поставят:

Целите на този проект са:

– законосъобразност

– актуализиране на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге и привеждането й в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение и допълнение на предлаганата Наредба не изисква допълнителни средства.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

– законосъобразност на прилаганите текстове от Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге

– уеднаквяване на подзаконовата нормативна уредба с приемането на нов раздел имащ пряко действие върху увеличение на приходите

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, и е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.

[1]Share/Bookmark [1]