Обявление

август 31, 2016
By

ОБЩИНА СВОГЕ СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7, тел. 0726/85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726/25–38; 20–59

 О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ 04-00-90 от …31.08...2016г. 

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че съгласно свое Решение № 202 от Протокол №18/03.08.2016г., Общинският съвет – Своге е дал разрешение да се изработи Проект за ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за промяна предназначението на имоти извън границите на урбанизираните територии, землище на с. Церово, представляващи, съгласно скици №№ 01176/19.07.2016г. и 01238/14.07.2016г. на Общинската служба по земеделие-Своге, съответно:

 земеделска земя в местн. „Средобърге“, общинска частна собственост,   IX-та категория, с начин на трайно ползване (н.т.п.) „ливада“: поземлени имоти (ПИ) №№ 046006, с площ 503кв.м и 046011, с площ от 1202кв.м, по Картата на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Церово, с цел промяна предназначението на земеделската земя за изграждане на администра-тивна сграда, складове за негорими материали и паркинг при строителство на площадка за третиране на битови отпадъци – за оползотворяването им и за предотвратяване емисиите на парникови газове (на регионален принцип), и изграждане инсталация за компостиране, свързано и с рекултивацията на депото за битови отпадъци на Община Своге (т.н. сметище „Бабин дол“), с установяване на устройствена зона Предимно производствена зона (Пп) за тях със съответните показатели, при следните условия:

  1. проектът за ПУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ и на Наредбите към ЗУТ.
  2. за процедиране да се представи съгласуван по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, вр. с чл.128, ал.6 ЗУТ Проект за ПУП, придружен, при необходимост с оглед исканото ново предназначение на имотите, от ПП за елементи на техническата инфраструктура,

и е разрешено възлагане изработването на Проекта за ПУП – ПЗ.

 

Справки и допълнителна информация може да се получат в дирекция „Устройство и развитие на общината”– гр. Своге.

С уважение:

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ: …………………

за  КМЕТ НА ОБЩИНАТА

(зап.№ 1296/26.08.2016г.)

 

 

СЪГЛАСУВАЛИ:

 

Арх. Л. Миленков: …………………                               М. Владимирова: ……………………

Гл арх. на Общината                                             Гл. юриск. на Общината

Share/Bookmark