Обявление

септември 2, 2016
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59   

О Б Я В Л Е Н И Е       

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1, ал.9  и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г. в раздел ІІІ „Дарение“ с недвижим имот, представляващ поземлен имот №001567 с площ от 2,150 дка, находящ се в землището на село Буковец, местност „Кръстец“, десета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване – др. селищна територия, заедно с построената в имота сграда /църква и параклис/ със застроена площ от 38 кв.м.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

/съгласно Заповед №1296 от 26.08.2016 г./

Принтирай страницата Принтирай страницата

Share/Bookmark