Обявление

септември 2, 2016
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

 

О Б Я В Л Е Н И Е

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, предл. второ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2016 г. в раздел I „Продажба“, с 4 кв. м., представляващи придаваеми към УПИ VI-153 с площ от 1845,00 кв.м., находящ се в кв. 2 по ПУП на махала „Гламек“, с. Церово, община Своге.

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгл. Заповед №1296/26.08.2016г.

Принтирай страницата Принтирай страницата
Share/Bookmark