Обявление

октомври 11, 2016
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59    

         О Б Я В Л Е Н И Е       

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1, ал.9  и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 г. в раздел  ІІ „Учредяване право на строеж“, с част от имот – частна общинска собственост, представляваща: петна с №№1, 2 и 3, предвидени за двуетажно застрояване /първи етаж с площ от 20,25 кв.м., втори етаж с площ от 23,12 кв.м. и ½ стълбище с площ от 10,95 кв.м./, попадащи в УПИ ХІІ – „За търговия и услуги“ в кв.174 по подробния устройствен план на град Своге, съгласно одобрен идеен проект за обект: „Търговски комплекс в УПИ ХІІ – За търговия и услуги, кв.174 по ПУП на гр. Своге“.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Share/Bookmark