Обявление

ноември 11, 2016
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 265 от Протокол 22 от заседание на ОбС-Своге, проведено на 17.10.2016г., влязло в сила на 03.11.2016г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересуваното лице-собственика на имота проект за Подробен устройствен план (ПУП)– План за застрояване (ПЗ) на имот № 038011 (пасище, мера, VII-ма категория) в местн. „Орешето” по Картата на възстановената собственост (КВС) на село Желен, Община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението на земедлската земя за неземеделски нужди и застрояването й, съгласно съответните устройствени показатели за устройствена зона за Жилищно строителство (Жм).

       С настоящото Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ  се одобрява Заданието по чл.125/ЗУТ, съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

  

КРАСИМИР ПЕТКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВОГЕ: /п/

 

Share/Bookmark