Заповед №225 / 20.02.2017г.

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

                                            

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

         

ЗАПОВЕД

 № 225 / 20.02.2017г.

 

                 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.183, ал. 3 във връзка с чл. 175 от Изборния кодекс, т.19 от Решение №4171

НС от 01.02.2017г. на Централна избирателна комисия

ОПРЕДЕЛЯМ:

 1. Места за поставяне на агитационни материали за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети на територията на града и общината, както следва:
 2. Таблата, находящи се в градската градина срещу Общинска банка – Своге.
 3. Таблата, находящи се в градинката между главен път София-Мездра, река Искрецка и жп линията.
 4. Таблото, находящо се на главен път София – Мездра, непосредствено до въжения мост за кв. „Бранчовица“.
 5. Поставянето на агитационни материали да приключи в 24 ч. на 24 март 2017г.
 6. За поставянето на агитационни материали на сгради, огради и витрини е необходимо разрешението на собственика или управителя на имота.
 7. Поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в настоящата заповед, да се счита за нарушение и да се санкционира.
 1. ЗАБРАНЯВАМ:
 2. Поставянето на агитационни материали на автобусните спирки;
 3. Поставянето на агитационни материали на:

– дървета и стълбове;

– сградите на училищата, детските градини и болницата;

– превозните средства на обществения транспорт, независимо чия собственост са те;

– поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

– използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честа и доброто име на кандидатите;

– унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден;

– поставянето на агитационни материали на места, различни от упоменатите в настоящата заповед, да се счита за нарушение и да се     санкционира.

 1. Предизборна агитация на 25 март 2016 г. /24 часа преди изборния ден/.

III. В срок до седем дни  /03 април 2017 г./ след изборния ден партиите, коалициите от партии и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали, съгласно чл.186,ал.3 от ИК. При неизпълнение на задължението по чл. 186, ал. 3 на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията, се налага глоба от 1000 до 5000 лв. , съгласно чл.472, ал. 1 от Изборния кодекс.

IV. Кметовете на кметства и кметски наместници на територията на община Своге да обозначат местата за поставяне на агитационни материали в съответствие с Изборния кодекс, в населените места, които да бъдат оповестени чрез съобщение на сградата на съответното кметство.

         Заповедта да се оповести публично на Интернет страницата на общината, да се изпрати на РИК-София област, на кметовете и кметските наместници и на РУ-МВР- Своге.

         Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Даниела Дакова – Секретар  на община Своге.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Заповед – изтегли