Заповед

октомври 30, 2012
By

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.62 ал.2 от Наредбата за местни данъци, такси и цени на услуги в Община Своге

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

 

  1. Границите на районите, където ще се извършва услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през 2013г., съгласно Приложения: №, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 към настоящата Заповед.
  2. Графика и честотата на сметоизвозването от населените места, съгласно Приложение №12, №13 към настоящата Заповед.

 

Неразделна част от насоящата Заповед са Приложенията от №1 до №13.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ

 

Съгласувал:

Миглена Белчева-Янакиева

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ

 

Заповед оригинал – изтегли

Приложение 1 Владо Тричков – изтегли

Приложение 2 Луково – изтегли

Приложение 3 Реброво – изтегли

Приложение 4 Томпсън – изтегли

Приложение 5 Своге – изтегли

Приложение 6 Церово – изтегли

Приложение 7 Бов – изтегли

Приложение 8 Лакатник – изтегли

Приложение 9 Свидня – изтегли

Приложение 10 Искрец – изтегли

Приложение 11 – изтегли

Приложение 12 график – изтегли

Приложение 13 график – изтегли

 

 

 

 

 

 

 

СБ/СБ                                               

Share/Bookmark