Обявление

март 10, 2017
By

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх.№ 94-С-18 от …………..2017г. 

 

На основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията  (ЗУТ), Община – Своге, СЪОБЩАВА на гражданите и пряко заинтересованите лица, че съгласно свое Решение № 325 от Протокол №26/26.01.2017г., Общинският съвет – Своге е дал разрешение да се изработи Проект за ПУП-ПЗ /План за застрояване/ за имот извън границите на урбанизираните територии, землище на с. Церово, представляващ, съгласно скица № К01261/13.01.2017г. на Общинската служба по земеделие-Своге, съответно: ПИ № 000379 по КВС за землището на с. Церово, Община Своге, местн. „Усадо“, с площ от 6957кв.м, с н.т.п. „Сметище“ (бивше общинско сметище „Бабин дол“, с прекратена експлоатация, съгласно Решение № 12-ПЕДНБО-08/05.03.2013г. на РИОСВ-София), публична общинска собственост, съгласно АПОС № 679/18.10.2002г., за Рекултивация на депо, с установяване за него на устройствена зона „Озеленяване“ (Оз), при следните условия: проектът за ПУП да се изработи при спазване изискванията на ЗУТ и на Наредбите към ЗУТ, и за процедиране да се представи съгласуван по реда на чл.127, ал.2 ЗУТ, вр. с чл.128, ал.6 ЗУТ Проект за ПУП, при необходимост с оглед исканото ново предназначение на имота – придружен и от ПП за елементи на техническата инфраструктура.

 Справки и допълнителна информация може да се получат в дирекция „Устройство и развитие на общината” при общината – гр. Своге.

 

С уважение:

инж. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ: …………………

за  КМЕТ НА ОБЩИНАТА

(зап.№ 227/20.02.2017г.)

Принтирай страницата Принтирай страницата

Share/Bookmark