Обявление

април 27, 2017
By

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

 

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА

НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

 

 

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 2 и ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс

 

Р Е Ш И:

І. Общински съвет Своге изменя т. 4 на Приложение № 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 

Според нахождениетона имота

 

 

Според

предназначението

 

 

Град Своге – ІІІ такатегория Кметства от V-та и VІ-та категория Кметства от VІІ-ма и VІІІ-ма категория
І вазана ІІ ра зона ІІІ та зона І вазона ІІ ра зона І вазона
1. Помещения за хранителни стоки/в зависимост от състоянието/ от 1,0% до 2,0% от 0,8% до1,8 % от0,6 %  до

1,5 %

от0,4% до

1,2 %

от0,4%

до

1,0%

от 0,4 % до 0,8 %
2. Помещения за нехранителни стоки/в зависимост от състоянието/ от 1,0%до

2,5%

от 0,8% до2,0% от 0,6%до 1,8% от 0,4%до

1,5%

от0,4 %

до

1,2%

от 0,4 % до 1,0%
 3. Помещение за обществено хранене/в зависимост от състоянието/ от1,0%

до

2,5%

от0,8 %

до 2,0%

от0,6 %

до  1,8%

от0,4 % до

1,5%

от0,4 %

до

1,2%

от 0,4 % до 1,0%
4. Помещения за дискотеки, питейни заведения и игрални зали/в зависимост от състоянието/ от 1,6 %

до

5,0%

от 1,4 % до

4,5%

от 1,3 % до

4,0%

от 1,2 % до

2,2%

от 1,0 %

до

1,9%

от 0,8 % до 1,5%
5. Помещения за извършване на услуги/в зависимост от състоянието/ от0,6 %

до

1,0%

от0,4 %

до

0,8%

от0,2 %

до

0,6%

от0,2 %

до

0,6%

от0,2 %

до

0,4%

от 0,2 % до 0,4%
6. Помещения за производствена д-т/в зависимост от състоянието/ от1,0 %

до

2,5%

от0,8 %

до

2,0%

от0,6 %

до

1,8%

от0,4 % до

1,4%

от0,4 %

до

1,1%

от 0,4 % 0,8%
7. Помещения за административни нужди на търговци/в зависимост от състоянието/ от2,0 %

до

3,0%

от1,5 %

до

2,5%

от1,0 %

до2,0%

от0,6 %

до1,8%

от0,4 %

до

1,0%

от 0,4 % 0,8%
8. Помещения за складове/в зависимост от състоянието/ от0,8 %

до

1,5%

от0,6 %

до

1,0%

от0,4 %

до

0,8%

от0,2 %

до

0,8%

от0,2 %

до

0,5%

от 0,2 % до 0,8%
9. Терени за открити складове 1,0% 0,8% 0,6% 0,6% 0,4% 0,4%
10. Терени за монтиране на временни постройки по чл. 120 от ППЗТСУ и прилежащ терен към точка 1,2,3,4,5,6,7 и 8. 0,8% 0,6% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

АСЕН СИМОВ

 

Принтирай страницата Принтирай страницата

 

 

 

 

 

Share/Bookmark