Протокол от проведено заседание на комисията по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ и по чл. 119, ал. 5 от НРПУРОИ

април 28, 2017
By

Протокол от проведено заседание на комисията по чл.37и, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и по чл. 119, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – изтегли

Share/Bookmark