Обявление

май 4, 2017
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

  

О Б Я В Л Е Н И Е

       На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, предл. второ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г. в раздел I „Продажби“, със следните имоти:

 – 30 (тридесет) кв.м., представляващи придаваеми към УПИ №IV-353, кв. 32 по подробния устройствен план на в. з. „Клисура, Говедарника и Пехчаница“, с. Владо Тричков, община Своге, област Софийска;

– 3 (три) кв.м., представляващи придаваеми към УПИ IV-353, кв. 32 по подробния устройствен план на в. з. „Клисура, Говедарника и Пехчаница“, с. Владо Тричков, община Своге, област Софийска.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Share/Bookmark