Обявление

юни 14, 2017
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

                

О Б Я В Л Е Н И Е   

    

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1, ал.9  и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., като в раздел І „Продажби“ се включват имоти, представляващи:

  1. 1. Апартамент №1 с площ от 27,15 кв.м., находящ се в масивна сграда на един етаж, попадаща в УПИ ХІХ „За озеленяване“, кв.61 по подробния устройствен план на гр. Своге /кв. „Алилица“, ул. „Турист“, №1/;
  2. Апартамент №2 с площ от 27,15 кв.м., находящ се в масивна сграда на един етаж, попадаща в УПИ ХІХ „За озеленяване“, кв.61 по подробния устройствен план на гр. Своге /кв. „Алилица“, ул. „Турист“, №1/;
  3. Апартамент №3 с площ от 17,17 кв.м., находящ се в масивна сграда на един етаж, попадаща в УПИ ХІХ „За озеленяване“, кв.61 по подробния устройствен план на гр. Своге /кв. „Алилица“, ул. „Турист“, №1/;
  4. Апартамент №3 с площ от 62,02 кв.м., находящ се в масивна сграда на пет етажа, попадаща в УПИ І – „За обществено строителство“, кв.42 по подробния устройствен план на гр. Своге /кв. „Република“, бл.1, вх.А, ет.1/;
  5. Апартамент №6 с площ от 62,02 кв.м., находящ се в масивна сграда на пет етажа, попадаща в УПИ І – „За жилищно строителство, магазин и гараж“, кв.153 по подробния устройствен план на гр. Своге /кв. „Дренов“, бл.2, вх.А, ет.2/;
  6. Апартамент №5 с площ от 43,19 кв.м., находящ се в масивна сграда на шест етажа, попадаща в УПИ ІХ – „За обществено жилищно строителство и гаражи“, кв.61а по подробния устройствен план на гр. Своге /кв.21, бл.12, вх.А, ет.2/.

ИНЖ.  ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

съгласно Заповед №800/07.06.2017 г.

Share/Bookmark