Обявление

юни 14, 2017
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

  О Б Я В Л Е Н И Е   

    

             На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1, ал.9  и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., като в раздел І „Продажби“ се включват имоти, представляващи:

– УПИ ІІ – „За обществено обслужване“ с площ от 700 кв.м. в квартал 100 по подробния устройствен план на град Своге;

– УПИ І – „Училище“ с площ от 10615 кв.м. в квартал 23 по подробния устройствен план на село Томпсън, заедно с построената в него масивна сграда /бивше училище/.

ИНЖ.  ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

съгласно Заповед №800/07.06.2017 г.

 

 

Share/Bookmark