Обявление

декември 14, 2012
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я      

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Изх.  №  94 –Н – 171

Дата   14.11.2012г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Община Своге, СЪОБЩАВА, че със Заповед № 1648 от 14.11.2012г.,  на Кмета на Общината е ОДОБРЕНО Задание за изработване проект за ПУП – План за застрояване (ПЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) V-245 в кв. 20, в.з.сп.”Ромча”, село ВЛАДО ТРИЧКОВ, с определен начин и характер на застрояването му, като със същата заповед е ДОПУСНАТО да се възложи от заинтересованите лица изработването на проект за исканото изменение – План за застрояване (ПЗ) на УПИ V-245 в кв. 20, в.з.сп.”Ромча”, село ВЛАДО ТРИЧКОВ, с определен начин и характер на застрояването му.

Справка и допълнителна информация може да получите в отдел “Устройство и развитие на тариторията” при Община Своге всеки работен ден от седмицата.

На основание чл.215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ могат да се правят писмени възражения и предложения до Кмета на Община гр. Своге, в 14- дневен срок от датата на настоящото съобщение.

 С уважение, 

Инж. ЖОРО ЦВЕТКОВ /п/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласували:

Арх.В.Делчева-Ангелова

Гл.арх. на Община Своге

Миглена Янакиева

ДИР. Д-Я „ПАО”

Изговил:

Д.Петкова/

 

 

Share