Заповед

декември 14, 2012
By

З А П О В Е Д 

1787/07.12.2012г.

На основание чл.44, ал.2 и ал.1, т.13 от Закона за местната администрация и местното самоуправление (ЗМСМА) и чл.25, ал.2 от Закона за Общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл.205, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.21, ал.1, ал.2 и ал.7 и чл.29, ал.1 от ЗОС, при наличие на действащ Подробен устройствен план (ПУП) – одобрен със заповед № 168/12.06.1992г. на Кмета на Общината Застроителен и регулационен плана (ЗРП) на мах. ”Гламек”, с. Церово и частично изменен (ЧИ) със заповед № 463/29.10.1996г. на Кмета на Община Своге, на Решение №121 от протокол № 10/07.08.2009г. на Общински съвет Своге, на експертна оценка на лицензиран оценител от 25.06.2012г., презаверена на 22.11.2012г., с по-ниска стойност на отчуждаваемите се имоти, спрямо Данъчните им оценки от 20.02.2012г., на Обявление № 94-Й-21/04.07.2012г. по чл.25, ал.1 от ЗОС, публикувано в два централни и един местен вестник: в.“Дума” (бр.160/12.07.2012г.), в.“Земя” (бр. 134/16.07.2012г. и в.“Своге днес” (бр.6/19.07.2012г.), на интернет страницата на Общината – на 06.07.2012г., поставено на информационното табло в сградата на общинската администрация и изпратено на кмета на с. Церово с писмо изх.№ 94-Й-21/06.07.2012г. за поставяне на определеното място в Кметство с. Церово, при изпълнено условието по чл.25, ал.2, изр. второ от ЗОС и при установената по повод подадената в срока по чл.208 от ЗУТ, съотв. §70 от ЗИД на ЗУТ молба вх.№ 94-Й-21/26.05.2009г. от заинтересован собственик – Йорданка Славова Трифонова, неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин,

ОТЧУЖДАВАМ : 

имотите в трасето на обект публична общинска собственост – задънена улица (тупик) ОТ 99а-142-143-144, кв. 16 от ПУП – одобрен ЗРП на мах. „Гламек”, с. Церово, Община Своге, обособена след ЧИ на ЗРП, представляващи части от имоти пл.№№ 117, 118 и 116 по одобрения със ЗРП (ПУП) Кадастрален план (КП) на мах. „Гламек”, попадащи в територия от населеното място, с предназначение ниско жилищно застрояване, както следва:

– част от имот пл.№ 117 в кв. 16 по ПУП на мах. „Гламек”, с графично измерена от ПУП площ от 174,00 (сто седемдесет и четири) кв.м, собственост на ИВАН ВАСИЛЕВ ЛОЗАНОВ по нот.акт № 47/1992г., при граници по ПУП (ЗРП): УПИ (п-ли) VII121, XIII117, XI118, имот пл.№ 118, им.пл.№ 116, УПИ (п-ли) XII116 и X117 в кв.16, с размер на дължимото обезщетение 3297,30лв. (три хиляди двеста деветдесет и седем лв. и трийсет стотинки); целият имот пл.№ 117 е с площ 1700, като остатъкът от имота е включен в УПИ (п-ли) XIII117 и X117 и е собственост на Димитър Манолов Тодоров по нот. акт № 39/2008г.;

– част от имот пл.№ 118 в кв. 16 по ПУП на мах. „Гламек”, с графично измерена от ПУП площ от 7,00 (седем) кв.м, собственост на ГЕОРГИ ВИДЕНОВ ЛОЗАНОВ по нот.акт № 32/1988г., при граници по ПУП (ЗРП): УПИ (п-ли) VII121, XIII117, XI118, имот пл.№ 118, им.пл.№ 116, УПИ (п-ли) XII116 и X117 в кв.16, с размер на дължимото обезщетение 111,70лв. (сто и единайсет лв. и седемдесет стотинки); целият имот пл.№ 118 е с площ 480кв.м, като остатъкът от имота е включен в УПИ XI118и е собственост наГеорги Виденов Лозанов по същия нот. акт;

– част от имот пл.№ 116 в кв. 16 по ПУП на мах. „Гламек” с графично измерена от ПУП площ от 8,00 (оедем) кв.м, собственост на наследници на НИКОЛА ЛОЗАНОВ АТАНАСОВ: н-ци ВЕЛИКА КИРОВА АТАНАСОВА, н-ци ПЕТЪР НИКОЛОВ ЛОЗАНОВ и н-ци МИТРА НИКОЛОВА АНДОНОВА, и на насл. на ВАСИЛ ЛОЗАНОВ АТАНАСОВ, съгласно Протокол от 24.07.1971 г. на Свогенски районен съд по гр. дело №125/1971 г., дял III т. 6-ТА и дял IV, т. 2-РА (като пълна идентичност не може да се направи, съгласно наличните данни за имота в Техническия общински архив), Удостоверения за наследници №№95/03.11.2006г., 95/03.11.2006г., 83/10.10.2006г. и 82/10.10.2006г. – Кметство с. Церово, с размер на дължимото обезщетение 151,60лв. (сто петдесет и един лв. и шейсет стотинки); целият имот пл.№ 116 е с площ 626 кв.м, като остатъкът от имота е включен в УПИ XII116 и е собственост на същите лица по същия Протокол.

 

Паричното обезщетение да се внесе в Общинска банка АД – ФЦ Своге BIC SOMBBGSF, сметка на община Своге IBAN BG 04 SOMB 9130 3190 0000 00, и да се преведе по сметки на правоимащите, при влязла в сила заповед за отчуждаване, но не по-рано от 15.01.2013г.. Ако към момента на влизане на тази заповед в сила, е установено наличие на собственик с неизвестен адрес или на спор за правото върху дължимо обезщетение, или върху отчуждаван имот, паричното обезщетение да се внесе в банката по сметка на общината, а при обремененост с вещни тежести за отчуждаваем имот, паричното обезщетение да се изплати по реда на чл.32, ал.1 от ЗОС.

Заповедта, съгласно чл.25, ал.3 от ЗОС, да се обнародва в “Държавен вестник”, копие от нея да се постави на информационното табло в сградата на Общината и на Кметството в с. Церово и да се публикува на интернет страницата на Общината.

В едноседмичен срок от издаване на настоящата Заповед ще публикувам Обявление за уведомяване на собствениците на имотите по реда на чл.25, ал.4 от ЗОС.

Копие от заповедта да се връчи на дирекция „Финансово стопанска дейност”, дир. „Устройство и развитие на територията, експерти по управление на собствеността към дир. „Правно-административно обслужване” за сведение и изпълнение.

Заповедта може да се обжалва на основание чл.27, ал.1 от ЗОС пред Административен съд София-област, в 14-дневен срок от обнародванто й в “Държавен вестник”. При обжалване само относно размера на паричното обезщетение, жалбата не спира изпълнението й.

Контрол по изпъление на заповедта възлагам на Миладин Савов – Заместник-кмет на Общината.

МИЛАДИН САВОВ:  ………… /п./………….

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ,

съгласно заповед № 1749/03.12.2012г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

Арх. В. Делчева-Ангелова: ………/п./……..

Гл. архитект на Общината

Станислава Кънчева: …………/п./………

Директор дирекция „ФСД”

Галина Стоянова: …………/п./…………

За Директор дирекция „ПАО”

 

 

 

 

 

инж. Св. Корназова

Share/Bookmark