Дневен ред за заседание на Общински съвет 21.12.2012 година

декември 19, 2012
By

На основание чл.23 ал.4 т.2 от ЗМСМА вр. чл. 30 ал.2 и ал.3 от Правилника  за работа на ОбСъвет гр.Своге група общи ски съветници свикват  свикват  на 21.12.2012 г. от 9.30 ч.  заседание на Общинския съвет в заседателната зала на ПГ „Велизар Пеев” гр.Своге заседание на Общинския съвет при следния дневен ред:

1.Избор на председател на Общинския съвет.

ВНОСИТЕЛ : Велислав Йотов, общински съветник.

2. Вземане на решение за освобождаване на заместник председателя на Общинския съвет.

ВНОСИТЕЛ : Велислав Йотов, общински съветник.

2.Вземане на решение относно определяне годишния размер за 2013 г.  на такса битови отпадъци, според количеството/

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

3.Вземане на решение относно приемане определянето на такса битови отпадъци за 2013 год.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

4.Вземане на решение за приемане на Годишната програма за управлението на общинската собственост за 2013 г.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

5.Вземане на решение за отмяна на действащата Наредба за търговската дейност и услуги на територията на Община Своге приета с Решение № 153 от Протокол № 10 от 23.10.2010 г. и приемане на нова Наредба за търговската дейност и услуги на територията на Община Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

6.Вземане на решение за упълномощаване на Кмета на Община Своге да участва в Общото събрание на акционерите на ВЕЦ Своге АД при дневен ред определен в поканата за свикване на Общото събрание.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

7.Вземане на решение за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Сдружение „Футболен клуб Спортист-Своге” върху част от недвижим имото-терен, съоръжения и движими вещи находящи се в УПИ I- “За парк и спортен комплекс”, кв. 90 по ПУП на град Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

8.Вземане на решение за приемане на структурата на общинската администрация в сила от 01.01.2013 г.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

9. Вземане на решение за приемане на промени в общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

10. Вземане на решение относно допълнителен бюджет на Община Своге от преизпълнение на собствени приходи към 31.12.2012 г.  2012 г. и разместване на бюджетни кредити по параграфи, дейности и функции, без да се променя общияр размер на бюджета към 331.12.2012 г.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

11. Предложение относно Задание по чл.125 от ЗУТ и издаване на Разрешение за изработване на проект за ПУП- План за застрояване с цел промяна на предназначението на поземлен имот ПИ № 015046 /ливада/ за строителство на еднофамилна жилищна сграда в местност реката по КВС на с. Свидня,

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

12. Предложение относно утвърждаване на годишен план за ползването на дървесина от горите, собственост на Община Своге за 2013 г.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

13. Предложение относно Определяне начина на ползване от гори соственост на Община Своге за 2013 година.

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

14.Предложение относно:

1.  Упълномощаване на Кмета на Община Своге да подпише Запис на заповед без протест о без разноски, платими в полза на ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция в размер на 1 034 355.50 лв. ( един милион, тридесет и шетири хиляди триста и пет лева) за обезпечаване на 110% от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 23/231/01384/14.12.2012 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за проект „Създаване на условия за спорт, пълноценен отдих и развлечения за жителите на Община Своге, сключен между Община Своге и ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция.

2.Възлагане на Кмета на Община Своге да подготви необходимите документи за получаване на авансово плащане по договор № 23/231/01384/14.12.2012 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”-Разплащателна агенция

ВНОСИТЕЛ: инж.Жоро Цветков, кмет на Община Своге

 

 

 

 

 

Share/Bookmark