Обявление

юли 11, 2017
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

 О Б Я В Л Е Н И Е       

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.8, ал.1, ал.9  и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2, ал.3 и ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., като в раздел І „Продажби“ се включват имоти – частна общинска собственост, представляващи:

– поземлен имот №050003 с площ от 5,732 кв. м., находящ се в землището на село Заноге, местност „Тодорица“, десета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване – ливада;

      – поземлен имот №050004 с площ от 1,176 кв. м., находящ се в землището на село Заноге, местност „Тодорица“, десета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване – ливада;

       – поземлен имот №050005 с площ от 7,462 кв. м., находящ се в землището на село Заноге, местност „Тодорица“, десета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване – ливада;

       – поземлен имот №050007 с площ от 1,518 кв. м., находящ се в землището на село Заноге, местност „Тодорица“, десета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване – ливада;

       – поземлен имот №050010 с площ от 3,625 кв. м., находящ се в землището на село Заноге, местност „Тодорица“, десета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване – ливада;

       – поземлен имот №050015 с площ от 2,570 кв. м., находящ се в землището на село Заноге, местност „Тодорица“, десета категория на земята при неполивни условия, с начин на трайно ползване – ливада.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Share/Bookmark