Обява

юли 21, 2017
By

О Б Я В А 

до заинтересованите лица и общественост 

 

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Филип Свиленов Стоянов – с.Зимевица, община Своге

 Давид Ангелов Савов – гр. Перник, ул. Люлин №85 и

Симеон Ангелов Савов – гр. Перник, ул. Люлин №85

 съобщава

 на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглеждане на едър и дребен рогат добитък” в имот №019099, м. „Ниска могила”, землище на с. Заноге

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

 

За контакти: Филип Стоянов, с. Зимевица, община Своге, тел:0878178787

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, email: riоsv@riew-sofia.org

 

 

Приложение:

  1. Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС
Share/Bookmark