Обявление

август 1, 2017
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

  О Б Я В Л Е Н И Е   

    

             На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., както следва:

  1. Създава се нов раздел ІX „Замяна“;
  2. В раздел ІX „Замяна“ се включва имот – общинска собственост, представляващ 5 (пет) кв.м., придаваеми към УПИ VІІ-104 в кв.8 по подробния устройствен план на село Искрец. Имотът ще се замени с имот, собственост на Борислав Георгиев Миков, представляващ 5 (пет) кв.м., предвидени за отчуждаване от УПИ VІІ-104 в кв.8 по подробния устройствен план на село Искрец.

 

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

съгласно Заповед №899 от 26.06.2017 г.

Share/Bookmark