Обявление

август 3, 2017
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А       

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

О Б Я В А           

 

ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл.8, ал.4 и чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.46, ал.1 и чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот №000324 с площ от 10,552 дка, находящ се в землището на село Губислав, местност  „Пробойница“, заедно с построените в имота сгради: масивна сграда на три етажа, представляваща хижа „Пробойница“ със застроена площ от 341 кв.м.; 10 броя полумасивни сгради, представляващи дървени бунгала, всяко от тях със застроена площ от 7 кв.м.; полумасивна сграда на един етаж, представляваща склад със застроена площ от 68 кв.м.

Търгът да се проведе на 23.08.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 22.08.2017 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, да се проведе нов търг при същите условия на 30.08.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 29.08.2017г.     

            Оглед на имота, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна продажна цена в размер на 151 000 (сто петдесет и една хиляди) лева, съгласно експертна оценка на лицензиран оценител.

             Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

Депозит за участие в търга – 10 % (десет процента) от началната тръжна продажна цена, като същият се заплаща на касата на Община Своге /трети етаж/ или по сметка на Община Своге при “Общинска банка” АД, Ф.Ц. офис Своге, IBAN – BG65SOMB91303390000001, BIC – SOMBBGSF.

             За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 25.

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Съгласно Заповед №899/26.06.2017 г.

Свали прикачените файлове:

  • jpg Обява
    Date added: август 3, 2017 03/08/2017 12:28:46 PM File size: 685 kB Downloads: 62
Share/Bookmark