Обявление

август 4, 2017
By

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 град Своге, ул.  Александър Стамболийски № 7;  Tel.: + 359 726/2 21 46, + 359 726/85,  Fax: + 359 726/2 52 73;  e-mail:predsedatel@abv.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

на основание 124б, ал. 2 на ЗУТ

 

изх.№ 58/02.08.2017г.

 

Община Своге, Софийска област, на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), СЪОБЩАВА, че с Решение № 419 от Протокол 33 от заседание на ОбС-Своге, проведено на 30.06.2017г., влязло в сила на 21.07.2017г.  е РАЗРЕШЕНО да се изработи от заинтересуваното лице-собственика на имота проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот № 098401 с начин на трайно ползване: изоставена нива, IVта категория в местн. „Завоьо“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на землището на село Искрец, община Своге, Софийска област, с цел промяна предназначението му от земеделска земя за неземеделски нужди за жилищно строителство с инвестиционно намерение за застрояване  на жилищна сграда, съгласно съответните устройствени показатели за устройствена зона за Жилищно строителство   (Жм).

С настоящото Разрешение по чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ  се одобрява Заданието по чл.125/ЗУТ, съгласно чл.124б, ал.1 ЗУТ.

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ обявлението се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия – предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината и в един местен вестник.

 

КРАСИМИР ПЕТКОВ / п /

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СВОГЕ:

 

Share/Bookmark