Обявление

август 8, 2017
By

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  НА

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ЗА

РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ 

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община-Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

 

П Р О Е К Т   З А   Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс

Р Е Ш И:

 

Общински съвет Своге изменя  Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Своге, както следва:

         І. Общински съвет Своге отменя  чл.7, ал.2, т.7; чл.25, ал.1, т.2 и т.3 от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Своге .

 

М О Т И В И

КЪМ

ПРОЕКТА ЗА

ИЗМЕНЕНИЕ  НА

НАРЕДБАТА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА ОБЩИНА СВОГЕ

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА)

 

  1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на подзаконовия нормативен акт:

Настоящото изменение в Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Своге е във връзка с подаден протест от Софийска окръжна прокуратура до Административен съд-София област  против чл.7, ал.2, т.7 и чл.25, ал.1, т.2 и т.3 от Наредбата за рекламната дейност, според който тези разпоредби са в пряко противоречие с нормативните актове от по-висок ранг /чл. 13, ал.1 и ал.2, чл.37, ал.1 от Конституцията на Република България, чл.5, ал.2 от Закона за вероизповеданията и чл.3, ал.3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност /ЗОАРАКСД./, поради което е в нарушение на предвидената компетентност и е нетърпимо от правния ред. В тази връзка е образувано административно дело №348 по описа на АССО за 2017 година.

  1. Цели, които се поставят:

Целите  на този проект са:

– законосъобразност

– актуализиране на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Своге и привеждането й в съответствие със Конституцията на република България,  Закона за вероизповеданията и  ЗОАРАКСД. .

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение  на предлаганата Наредба не изисква допълнителни средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

– законосъобразност на прилаганите текстове от Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Своге

– актуализиране на подзаконовата нормативна уредба

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганото изменение  на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Своге е подзаконов нормативен акт и е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.

 

ВНОСИТЕЛ:

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

/Съгл. Заповед №899/26.06.2017 год./

Принтирай страницата Принтирай страницата

Share/Bookmark