Обявление

август 3, 2017
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59             

 О Б Я В Л Е Н И Е       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., като в раздел І „Продажби“ се включи имот – общинска собственост, представляващ УПИ ІІ – „За комплексно битово обслужване, поща и здравен дом“ с площ от 805 кв.м. в квартал 30 по подробния устройствен план на село Церово, заедно с част от построената в имота двуетажна масивна сграда (бивш битов комбинат) със застроена площ от 375,3 кв.м., а именно: самостоятелен обект със застроена площ от 43 кв.м. на първия етаж от сградата, целият втори етаж със застроена площ от 375,3 кв.м., сутерен със застроена площ от 62,8 кв.м., самостоятелен обект – използваемо пространство под външната входна площадка от изток (склад) със застроена площ от 22 кв.м., както и съответните идеални части от общите части на сградата.

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

съгласно Заповед №899 от 26.06.2017 г.

Share/Bookmark