Съобщение

август 23, 2017
By

ОБЩИНА СВОГЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94П-125/29-00-272/15/

Дата:   ……………………….2017г.                  

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 61, ал. 3 от АПК

На основание чл.13а, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на зем.земи, при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на:

наследници на ВЕЛИЧКО (ВЕЛЕ) ЛОЗАНОВ ВЕЛКОВ: н-ци Косена Велева Цакова (и Янаки Тонев Цаков), чрез: н-ци Йордан Тонев Цаков, н-ци Борис Йорданов Тонев – н-ци Татяна Йорданова Пацова, б.ж. на с.Кътина; чрез: н-ци Красина Йорданова Вандова – Йорданка Божидарова Ангелова от гр.София; чрез н-ци Йосифка Тонева Атанасова – Исайка Евгениева Москова от гр.София; чрез н-ци Люба Тонева Цветкова – Лиляна Петрова Илиева от гр. Кубрат; чрез н-ци Мария Тонева Веселинова – Дойчо Славков Дойчинов от гр. Нови Искър,

съсобственици на поземлен имот (ПИ) в с. Зимевица, разположени северозападно от проектен ПИ №256, нов кв.54 към действащия ПУП на с. Зимевица – по централната част от общата им граница;

и на наследници на ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ АНТОВ: чрез н-ци Александър Георгиев Здравков – Дочо Александров Георгиев от гр. София, и на н-ци Георги Александров Георгиев – Мая Георгиева Петрова от гр. Своге; чрез: н-ци Цвета Георгиева Стойкова, н-ци Кирил Ефремов Александров – Цветан и Димитър Кирилови Александрови от гр. София; чрез: Петра Георгиева Веселинова – Светлин Кирилов Цветков от гр. София, и н-ци Милка Кирилова Цветкова – Георги Денков Денков от гр. София, чрез: н-ци Андрей Георгиев Здравков – н-ци Евгени Андреев Георгиев – Силвия Евгениева Маринкова от гр. Своге и чрез: н-ци Стоянка Георгиева Вътева – Никола Борисов Велков от гр. София (и за н-ци Еленица Борисова и н-ци Ирена Ивайлова Кукурови),

съсобственици на поземлен имот (ПИ) в с. Зимевица, разположени северозападно от проектен ПИ №256, нов кв.54 към действащия ПУП на с. Зимевица – по южната и северната части от общата им граница,

тъй като, видно от отметките в известията за доставяне(обратните разписки) при връщането им на подателя Общината като: „непотърсена“, „отсъства“ или „преместен“,

приетия от общинската Комисия по чл.13а, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), назначена със Заповед № 2070/25.11.2013г., съгласно нейн Протокол от 19.05.2015г., ПОМОЩЕН ПЛАН по чл.13а, ал.1 от ППЗСПЗЗ за установяване границите на имот с нов пл.№ 256 в нов квартал  54попадащи в терен за озеленяване по действащия, одобрен със Заповед № АБ-359/ 27.11.1987г., ПУП на с. Зимевица – първичен за мах. „Куманица“, като имотът представлява нива от 4,5дка в местн. „Дома”, с. Зимевица, с възстановено право на собственост на Петър Евтимов Здравков в съществуващи стари реални граници, съгласно Решение №107-А/03.12.1993г. на ОбСл „Земеделие“ – Своге.

Процедирането на Помощния план е по негово заявление вх.№ 26-00-272/15.12.2014г., във връзка с писмо вх.№ 26-00-272/02.04.2015г. от Кметския наместник на с. Зимевица с приложени изисканите удостоверения за наследници на заинтересовани собственици на съседни имоти и по адресите в тях Ви съобщаваме Плана, след изразено положително становище в писмо изх.№ 04-01-19/15.02.2017г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.

Съгласно чл.13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ, в 30(трийсет)-дневен срок от поставяне и публику-ване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по Плана и придружаващата го документация до Кмета на Общината. Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

Съгласно чл.13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ, в 30(трийсет)-дневен срок от поставяне и публику-ване на съобщението,    заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по Плана и придружаващата го документация до Кмета на Общината. Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

Съгласно чл.13а, ал.7 от ППЗСПЗЗ, в 30(трийсет)-дневен срок от поставяне и публику-ване на съобщението,    заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по Плана и придружаващата го документация до Кмета на Общината. Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

 

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ:

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 899/26.06.2017г.)

Share/Bookmark