Дневен ред за заседание на Общински съвет 01.02.2013 година

януари 14, 2013
By

На основание чл.25, т.1, във връзка с чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2, т.1. от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Своге, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 01.02.2013 /петък/ от 9:30 часа Конферентната зала на ПГ „Велизар Пеев” се свиква редовно заседание на Общински съвет  град Своге при следния

 

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Предложение относно промяна на състава на постоянните комисии към Общински съвет Своге.

ВНОСИТЕЛ: Христо Йовов – зам. Председател на ОбС – Своге

 1. Предложение относно определяне правомощия на Кмета на Община Своге за разпореждане със суми, извършване на стопански дейности, капиталови разходи, граждански договори за суми до 10 000 лв.

ВНОСИТЕЛИ: общински съветници от

КП „Христо Йовов и Обединени за общината“

 1. Предложение относно разпореждане с имоти – общинска собственост при Община Своге за 2012 г. – имот, находящ се в  с. Миланово, местност „Лак”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в УПИ № ІІ – “За ОЖС и гаражи”, кв.61 А по ПУП на гр.Своге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно отмяна на решение № 245 от Протокол № 20/18.10.2012 год. и промяна начина на трайно ползване на имот № 001009, находящ се в землището на с. Заноге.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна  общинска собственост, находящ се в с. Реброво.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна  общинска собственост, находящ се в с. Владо Тричков – в.з. „Клисура, Говедарци и Пехчаница“.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна  общинска собственост, находящ се в с. Владо Тричков – в.з. „Голяма лъка”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна  общинска собственост, находящ се в с. Зимевица.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна  общинска собственост, находящ се в с. Брезе.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна  общинска собственост, находящ се в с. Владо Тричков – в.з. сп. „Ромча“.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна  общинска собственост, находящ се в гр. Своге – кв. „Джиджовица“.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно oдобряване на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА на допуснат за изработване Проект за Подробен устройствен план – План за застрояване, с цел промяна предназначението на земеделски земи за строителство на фотоволтаична електрогенераторна система.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно одобряване задание по чл. 125 от ЗУТ и издаване Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПЗ, с цел промяна функционалното  предназначение на поземлен имот, находящ се в гр. Своге – местност ”Алилица”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно одобряване задание по чл. 125 от ЗУТ и издаване Разрешение за изработване на проект за ПУП – ПЗ, с цел промяна функционалното  предназначение на поземлен имот, находящ се в с. Бов – в местността ”Варницата”.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Предложение относно приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Своге, за периода от 2013 год. до 2016 год.

ВНОСИТЕЛ: инж. Жоро Цветков – Кмет на Община Своге

 1. Питания.

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

/ХРИСТО ЙОВОВ/

 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИ КОМИСИИ:

ПК ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА –

29.01.2013 година /вторник/ – 17:00 часа в Община Своге

 

ПК ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ –

28.01.2013  година /понеделник / –  17:00 часа в Община Своге

 

ПК ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ И НОРМАТИВНА УРЕДБА –

29.01.2013  година   / вторник/ –  17:00 часа в Община Своге

 

ПК ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ОКОЛНА СРЕДА –

30.01.2013 година / сряда/ – 17:00 часа в Община Своге

 

 

 

 

 

Share/Bookmark