Обява

септември 13, 2017
By

ОБЯВА

За обществеността

Уведомяваме Ви, че фирма/ физическо лице…“EС-ЕС ГРУП“ ЕООД

Гр. София, ул. Светослав Тертер № 28, ЕИК  203488546,

GSM : 0877308825, Е-mail: Stefan.r.stoyanov@abv.bg, българско гражданство управителя – Стефан Стоянов,

/име, адрес и телефон за контакт, гражданство на инвеститора, физическо или юридическо лице/

Гр. София, ул. Светослав Тертер № 28, ЕИК  203488546,

/седалище и ЕИК на юридическото лице/

има следното инвестиционно предложение: “Къща със стаи за настаняване“ в с. Лакатник, община Своге

1.Резюме на предложението

Проектното предложение предвижда:

 • Изграждане на „Къща за гости“ в УПИ III -37,38, кв.11 с. Лакатник, състояща се от 8 стаи за настаняване.
 • Вертикална планировка на двора.
 • Ограда

(описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; посочва се дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение, или изменение на производствената дейност, необходимост от други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура /пътища/улици, газопровод, електропроводи и др./; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив;)

 1. връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение в случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС – одобрени устройствени планове съгласно чл. 104, ал. 3, т. 3 ЗООС, в които са определени зони/територии за безопасни разстояния до предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал; необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон;.

не

 1. местоположение на площадката – населено място, община, квартал, поземлен имот, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, в т.ч. на големи аварии с опасни вещества за случаите по чл. 103, ал. 4, т. 2 ЗООС, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура;

Дейността ще се извърши в с. Лакатник, община Своге

 1. природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или от повърхностни води, и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови съоръжениясъоръжения или необходимост от изграждане на нови;

Не

 1. очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители;

Не

6.отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране;

При изпълнение на предвидените ремонтно възстановителни работи ще бъдат генерирани следните отпадъци:

 • Строителни отпадъци от развалянето на съществуващата сграда, които ще бъдат оползотворени в новоизграждащата се къща
 • Пластмасови тръби от старата ВиК – ще бъдат предадени за вторични суровини
 • Дървесни отпадъци – прозорци и врати и др. ще бъдат ползвани за горене.
 • За отпадъците в периода на експлоатация на обекта ще бъде изготвен специален технологичен проект за тяхното управление
 1. очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.;

по време на строителството формираните отпадъчни води (битови) ще бъдат отведени в водоплътна изгребна яма.

 1. в случаите по чл. 103, ал. 1 ЗООС – очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества съгласно приложение № 3 към ЗООС.

 

По проекта се предвижда „изграждане на къща за гости“ и не се предвижда генериране на опасни вещества.

 

 

 

 

Дата: 4.9.2017 г.                                                                               Възложител:……………………………….

/подпис, печат/

Свали прикачените файлове:

 • pdf Информация
  Date added: септември 13, 2017 13/09/2017 4:28:42 PM File size: 166 kB Downloads: 97
Share/Bookmark