Съобщение

септември 19, 2017
By

ОБЩИНА СВОГЕ 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94 – K – 49

18.09.2017г.                          

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на собственика на урегулиран поземлен имот (УПИ) XI-294, кв.22  по действащия  подробен устройствен план (ПУП) на село Желен, община Своге, Софийска област, одобрен като Кадастрален, регулационен и застроителен план, Никола Иванов Атанасов, че със заповед № 1391 от 18.09.2017г. на Кмета на Общината е одобрен Проект за изменение на действащия Подробен  устройствен  план (ПУП) на село Желен, Софийска област на кв. 22 – проект за изменение на Плана за регулация (ПР), който се състои в: изменение на северната вътрешна регулационна линия на урегулиран поземлен имот (УПИ) XII-293, като същата да бъде поставена в съответствие с имотната граница на имот пл. № 293, а предвидената придадена част от имот без пл. №  се отреди  в „терен за озеленяване“, съгласно графичната част от проекта – ПР.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

             На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от  ЗУТ  заповедта може да се обжалва чрез Община–Своге пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на поставянето на определените места на настоящото съобщение.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

 

ИНЖ. ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВ /п/

За Кмет на Община Своге

(съгласно заповед № 1336/11.09.2017г.)

Share/Bookmark