- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. 2 от  Закона за нормативните актове /ЗНА/, във връзка с чл. 77 от Административно процесуален кодекс /АПК/

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

Н   А   Р   Е   Д   Б   А

ЗА

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ

НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ

На заинтересованите граждани и организации се предоставя 30-дневен срок, за предложения и становища по проекта за изменение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге на адрес: гр. Своге, ул. Ал. Стамболийски № 7, ет. 1, Деловодство, както и на електронен адрес: kmet@svoge.bg

 

П Р О Е К Т  З А  Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и при спазване изискванията на чл. 26 от  Закона за нормативните актове, и чл. 77 от Административнопроцесуален кодекс

 

Р Е Ш И: 

Общински съвет Своге изменя и допълва Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге, както следва:

І. В Глава трета „Местни такси“, Раздел І „Такса за битови отпадъци“, чл. 63 придобива следната редакция:

„(в сила от 01.01.2018 г.) чл. 63 Таксата се заплаща от собственика на недвижим имот; собственика на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот; при учредено вещно право на ползване – от ползвателя; при концесия – от концесионера, при концесия за добив, таксата се заплаща от собственика, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него; за имот – държавна или общинска собственост, от лицето, на което имота е предоставен за управление; от собственика на преместваем обект по смисъла на чл. 56 от Закона за устройство на територията, използван на търговска дейност, според одобрените от Общинския съвет разходи за съответната година за всяка от дейностите по чл. 61.“.

ІІ. В Глава трета „Местни такси“, Раздел І „Такса за битови отпадъци“, ал. 2 на чл. 65 придобива следната редакция:

„(в сила от 01.01.2018 г.) (2) Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по предходната алинея, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху данъчната основа на жилищни и вилни имоти на гражданите, недвижимите имоти на гражданите с нежилищно предназначение, и върху по-високата от двете стойности /данъчна или отчетна/ на недвижимите имотите собственост на юридически лица и фирми на граждани, а за преместваемите обекти върху отчетната им стойност.“.

ІІІ. В Глава трета „Местни такси“, Раздел І „Такса за битови отпадъци“, в чл. 65 се създава нова алинея 9:

„(в сила от 01.01.2018 г.) (9) Собствениците на обекти с Разрешение за поставяне по чл. 56 от Закона за устройство на територията, подават  Декларация по чл. 14 от ЗМДТ в двумесечен срок от датата на разрешението за поставяне, в която посочват отчетната стойност на обекта.

ІV. В Глава трета „Местни такси“, Раздел І „Такса за битови отпадъци“, ал. 1 на чл. 68 придобива следната редакция:

 „(в сила от 01.01.2018 г.) (1) За новопридобитите имоти и преместваемите обекти по смисъла на чл. 56 от Закона за устройство на територията, таксата се събира от началото на следващия месец.

V. В Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге навсякъде думите „Отдел Местни данъци и такси“ се заменят с „Дирекция Местни данъци и такси“.                                                                                                                    

М О Т И В И     

 КЪМ

ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ

НА

НАРЕДБАТА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ В ОБЩИНА СВОГЕ

(съгласно изискванията на чл. 28, ал. 2 от ЗНА)  

  1. Причини, налагащи приемането на изменението на подзаконовия нормативен акт:

Настоящите промени в Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге са във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба.

 От извършените проверки в последните месеци се установи, че на територията на община Своге, функционират около 40 търговски обекти /магазини, ателиета, павилиони, офиси и др./ които генерират отпадъци, но не заплащат такса за битови отпадъци. Същите  обекти притежават Разрешение за поставяне на преместваем обект по смисъла на чл. 56 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/. Разрешенията за поставяне са безсрочни.

Таксата за битови отпадъци е разходопокривно ориентирана. Закона повелява /съгл. чл. 62 от Закон за местните данъци и такси /ЗМДТ/ – Таксата да се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 от ЗМДТ, като размера на таксата се определя за всяка от услугите поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.

Собствениците на преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от ЗУТ са генератори на отпадъци, фактически са ползватели на услугата по сметосъбиране и сметопочистване и не заплащат до момента такса за извършваната им услуга по чл. 61 от Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге /НМДТЦУ/.  На това основание считаме, че същите следва да заплащат такава за покриване разходите на Общината.

Предложението не се отнася за открити щандове и маси за сергийна търговия.

  1. Цели, които се поставят:

Целите  на този проект са:

– законосъобразност

– актуализиране на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге.

  1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение на предлаганата Наредба не изисква допълнителни средства.

  1. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати от прилагането на Наредбата са:

– законосъобразност на прилаганите текстове от Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге

– уеднаквяване на подзаконовата нормативна уредба с пряко действие върху увеличение на приходите.

  1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

            Предлаганото изменение на Наредбата за местните данъци, такси и цени на услуги в Община Своге е подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби на Закона за местните данъци и такси, и е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление.

[1]Share/Bookmark [1]