Обявление

ноември 3, 2017
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

О Б Я В Л Е Н И Е       

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 1, ал. 9  и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г., като в раздел VІ „Придобиване на недвижими имоти“ се включва имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ ХІІ-983 „За товаро-разтоварна дейност“ с площ от 5350 кв.м. в квартал 92 по подробния устройствен план на град Своге, заедно с построените в имота масивна двуетажна сграда /товарна гара/ със застроена площ от 126 кв.м. и масивна едноетажна сграда /магазия/ със застроена площ от 252 кв.м.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

Share/Bookmark