Съобщение

ноември 3, 2017
By

ОБЩИНА СВОГЕ

 СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94–Д-92

03.11.2017г.                                       

 СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на собственика (наследник) на поземлен имот (ПИ) № 042035 по Картата на възстановената собственост (КВС) за землището село Брезе, местн.“Бахчата“, община Своге, Софийска област, Николай Младенов Боянов, че със заповед № 1334 от 08.09.2017г. на Кмета на Общината е одобрен Проект за изменение на Плана за застрояване (ПЗ) на имот № 042067 (ливада, V-та категория) в местн. „Бахчата” по  КВС на село Брезе, Община Своге, Софийска област, с  инвестиционно намерение с установяване на траен статут на съществуващата жилищна сграда в имота, както и възможност за бъдещо ново застрояване.

С Проекта за имота е предвидено свободно, ниско застрояване, устройствена зона за Жилищно строителство (Жм) със съответните устройствени показатели: Плътност на застрояване, Пзастр.<= 60%, Интензивност на застрояване, Кинт.< = 1,2 и Озеленена площ, Позел. >= 40%., съгласно графичната част от проекта-ПЗ.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

             На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от  ЗУТ  заповедта може да се обжалва чрез Община–Своге пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на поставянето на определените места на настоящото съобщение.

На основание чл. 61 ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

 

 

ЕМИЛ ИВАНОВ / п/

Кмет на Община Своге

Share/Bookmark