Обявление

ноември 7, 2017
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 /225 – 38; 220 – 59

                

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС във връзка с чл. 4, ал. 2, ал. 3 и ал. 5, предл. второ от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, се допълва Годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017 г. в раздел IV „Под наем“, с част от имот – публична общинска собственост, представляваща: помещение (книжарница) с площ от 4 кв.м., находящо се в УПИ ІІІ „За училище“, кв. 54 по подробния устройствен план на гр. Своге.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

Share/Bookmark