- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я       

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg [1]; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

О Б Я В А           

 

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 119, ал. 10 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решения №336 и №337, Протокол №27/28.02.2017 г., Решения №375 и №382, Протокол №32/31.05.2017 г. и Решения №465 и №475, Протокол №35/29.08.2017 г. от заседания на Общински съвет – Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година (стопанската 2017-2018 г.) на следните имоти общинска собственост:

 

№ по ред Землище № на имот Площ

дка

1. с. Брезе 056025

056026

056027

056031

056032

006007

006008

006010

006011

006012

006014

138001

162002

058001

110014

020009

020011

020007

5,892

0,182

0,027

4,428

3,515

3,759

2,941

27,995

6,179

3,324

0,335

156,877

20,026

11,744

21,454

11,092

17,186

3,961

2. с. Зимевица 082041

026038

000880

000825

21,331

3,180

18,746

25,856

3. с. Ябланица 001747 61,320
4. с. Свидня 011026

011050

011092

011093

011071

011099

011175

3,222

0,955

1,480

1,050

0,508

2,802

0,025

5. с. Осеновлаг 009020

009038

071024

033046

061004

064046

064047

064048

064054

064083

064099

064154

067001

067015

070021

015065

015067

016004

068011

068027

068051

048007

048017

059001

028029

032009

034015

034021

034023

034051

064024

056096

061017

099005

088023

076003

039009

039011

039012

027006

062011

062018

064116

064123

069003

070068

071057

056038

056036

065002

065003

056084

064104

064105

2,931

4,928

67,619

2,103

17,380

31,741

2,328

2,814

1,793

3,584

4,856

7,749

9,248

6,906

5,469

1,315

1,294

68,971

17,570

4,036

2,328

47,858

37,165

14,081

2,770

4,840

5,549

53,722

18,819

9,231

24,543

28,142

45,278

7,778

22,271

31,975

3,027

1,972

2,342

1,582

3,382

5,864

2,647

2,217

17,094

31,796

16,659

1,979

2,308

4,524

0,292

0,515

7,001

2,527

6. с. Заселе 020039

041052

038057

040126

041028

040118

041017

86,315

146,472

4,457

4,628

4,479

5,785

6,800

7. с. Дружево 033060

036022

034035

033064

033066

037056

043064

042026

031008

037144

012001

018001

012003

035014

033019

016017

017001

016018

013016

038220

028008

029002

033010

033006

76,196

91,754

75,407

52,853

11,412

15,470

4,967

17,042

69,074

112,475

35,000

79,687

168,113

117,215

139,162

389,785

91,232

48,146

116,099

117,852

26,540

24,008

13,770

21,193

8. с. Заноге 059003

019086

022039

039041

15,360

179,038

11,458

141,254

9. с. Манастирище 009008

009005

007001

007002

007004

007013

007016

007020

007021

007022

007028

008001

008020

008041

008050

008054

008055

008056

010003

009013

23,884

26,294

6,700

18,167

1,764

11,958

129,221

81,006

48,219

54,360

13,778

18,777

0,892

55,018

4,930

3,189

46,497

53,556

137,474

153,749

10. с. Миланово 034006

102004

1,215

10,625

11. с. Добърчин 034005

034003

205004

15,244

5,441

117,867

12. с. Владо Тричков 106005 1,992
13. с. Завидовци 016029

014007

014098

014104

014019

014013

014018

014015

014028

003049

615,888

5,092

3,507

4,959

6,485

5,215

5,494

12,966

3,836

1,736

14. с. Батулия 014001 17,706
15. с. Буковец 000241

000246

000374

000350

000608

000733

000460

000386

000052

000053

65,838

8,256

135,060

349,804

4,324

12,879

4,031

131,461

5,711

13,636

16. с. Губислав 012007 152,009
17. с. Бов 031081

047003

64,891

6,892

18. с. Церецел 000533

000542

058018

059005

000130

062002

000558

000557

009006

056011

017007

5,085

3,666

2,658

4,455

13,943

1,578

24,155

1,638

12,529

21,900

12,097

19. с. Лакатник 022047

035206

023135

11,607

94,512

31,669

20. с. Огоя 001691

001636

133003

134002

106,337

53,597

19,144

6,104

21. гр. Своге 033006

033008

032009

034080

37,774

16,093

50,764

8,379

22. с. Брезов дол 042001

265029

153007

185004

17,239

9,938

2,484

6,628

 

Търгът ще се проведе на 21.11.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 20.11.2017 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на  28.11.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на  27.11.2017 г.     

Оглед на имотите – общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна годишна наемна цена за един декар площ, съгласно експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител, за съответното землище, както следва:

– с. Брезе – 30 (тридесет)лв/дка

– с. Зимевица – 30 (тридесет)лв/дка

– с. Ябланица – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Свидня – 30 (тридесет) лв/дка

– с. Осеновлаг – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Заселе – 30 (тридесет) лв/дка

– с. Дружево – 28 (двадесет и осем) лв/дка

– с. Заноге – 30 (тридесет) лв/дка

– с. Манастирище – 30 (тридесет) лв/дка

– с. Миланово – 28 (двадесет и осем) лв/дка

– с. Добърчин – 30 (тридесет) лв/дка

– с. Владо Тричков – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Завидовци – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Батулия – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Буковец – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Губислав – 28 (двадесет и осем) лв/дка

– с. Бов – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Церецел – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Лакатник – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Огоя – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– гр. Своге – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Брезов дол – 25 (двадесет и пет) лв/дка.

Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

Депозит за участие в търга – 500.00 (петстотин) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.

 

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

 

 

[2]Share/Bookmark [2]