- Svoge.BG - http://www.svoge.bg -

Обявление

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Я       

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg [1]; факс – 0726 / 25 – 38; 20 – 59

О Б Я В А          

 

 ОБЩИНА СВОГЕ, ОБЛАСТ СОФИЙСКА, на основание чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2, предл. 1 и ал. 7, чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, и чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение №311, Протокол №25/28.12.2016 г., и Решениe №464, Протокол №35/29.08.2017 г. от заседания на Общински съвет – Своге, ОБЯВЯВА откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на следните имоти общинска собственост:

Изтегли обява и таблица с имоти в Word вариант [2]

Търгът ще се проведе на 22.11.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 21.11.2017 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на  29.11.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на  28.11.2017 г.     

Оглед на имотите – общинска собственост, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Начална тръжна годишна наемна цена за един декар площ, съгласно експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител, за съответното землище, както следва:

– с. Манастирище – 30 (тридесет) лв/дка

– с. Заселе – 30 (тридесет) лв/дка

– с. Завидовци – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Зимевица – 30 (тридесет)лв/дка

– с. Заноге – 30 (тридесет) лв/дка

– с. Миланово – 28 (двадесет и осем) лв/дка

– с. Осеновлаг – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Буковец – 25 (двадесет и пет) лв/дка

– с. Губислав – 28 (двадесет и осем) лв/дка.

Цена на тръжната документация в размер на 100.00 (сто) лева, без включен ДДС, като същата се получава от служител на Община Своге – трети етаж, стая “Общинска собственост”, след закупуването й от деловодството на Община Своге – първи етаж.

Депозит за участие в търга – 500.00 (петстотин) лева, като същият се заплаща на касата на Община Своге – трети етаж.

 

За справки телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

[3]Share/Bookmark [3]