Обявление

ноември 27, 2017
By

О Б Щ И Н А  С В О Г Е

О Б Л А С Т  С О Ф И Й С К А

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7

телефон 0726 / 85; e – mail: kmet@svoge.bg; факс – 0726 / 225 – 38; 220 – 59 

Предложение за откриване на процедура за замяна на имоти – общинска     собственост срещу имот, собственост на Христо Георгиев Янков

                                 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ.40, АЛ.4

ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

 

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

ПОСТЪПИЛО Е ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА НА ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЯНКОВ, А ИМЕННО:

Място с площ от 46,00 (четиридесет и шест) кв.м. от имот пл. №244 в квартал 7 по подробния устройствен план на село Луково

СРЕЩУ ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СВОГЕ, А ИМЕННО:

Място с площ от 21,00 (двадесет и един) кв.м. от улично уширение на улица /тупик/ с о.т.6-8 по ПУП на село Луково и място с площ от 15 (петнадесет) кв.м., представляващо част от терен, отреден за озеленяване в квартал 7 по ПУП на село Луково, като компенсация за мястото от 46 кв.м. от имот пл. №244, през което е изградена стъпаловидна пешеходна пътека.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СВОГЕ

 

 

Share/Bookmark