Съобщение по чл.32 от ДОПК

декември 15, 2017
By

ОБЩИНА СВОГЕ

 СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге  ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/ 225-39; e – mail: kmet@svoge.bg

ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

 СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 32 от ДОПК

№…………/…………….

 

 

ДО: Евлоги Георгиев Виденов

 

Адрес за кореспонденция:  гр. Своге, кв. Дренов, ул. Дружба № 26

Адрес по чл. 8 от ДОПК :  гр. Своге, кв. Дренов, ул. Дружба № 26

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение в Община Своге, Дирекция Местни данъци и такси, на адрес: гр. Своге, ул. Александър Стамболийски № 7, от 9.00 часа до 17.30, при Лилия Петрова на длъжност – Инспектор, за връчване на Акт за установяване на задължения № 937-1/09.05.2017г.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК,  съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА

ИНСПЕКТОР: 

Дата на поставяне: 15.12.2017

Дата на сваляне:

Свали прикачените файлове:

Share/Bookmark