Съобщение

декември 15, 2017
By

ОБЩИНА СВОГЕ 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

2260 гр. Своге ул. “Ал. Стамболийски” № 7; тел. 0726/ 220-59, факс 0726/2 25-39; e – mail: kmet@svoge.bg

Изх.№ 94 – E – 239 14.12.2017г.                                      

 

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл. 61, ал. 3 от АПК

На основание чл. 129, ал.2 (изр.второ) от Закона за устройство на територията (ЗУТ), при условията на чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), Община Своге, съобщава на съсобственика на имот № 015065 в местн. „Реката“ по Картата на възстановената собственост (КВС) на село Свидня, община Своге, Софийска област,Н-ци Владимир Николов Атанасов: Н-ци Стефан Владимиров Николов: Теменужка Харалампиева Николова, че със заповед №1668 от 13.11.2017г. на Кмета на Общината е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на имот № 015063 (образуван от имот № 015046), ливада, X-та категория в местн. „Реката” по Картата на възстановената собственост (КВС) на село Свидня, Община Своге, Софийска област за жилищно  строителство.

С проектът за имота е предвидено свободно, ниско застрояване, устройствена зона за Жилищно строителство (Жм) с устройствени показатели: Плътност на застрояване, Пзастр.<= 25%, Интензивност на застрояване, Кинт.<=0,75 и Озеленена площ, Позел. >= 50%., съгласно графичната част от проекта-ПЗ.

Преписката се намира в Дирекция “Устройство и развитие на територията” при Община Своге и справки по нея могат да се правят всеки работен ден от седмицата.

             На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от  ЗУТ  заповедта може да се обжалва чрез Община–Своге пред Административен съд – София област в 14-дневен срок от датата на поставянето на определените места на настоящото съобщение.

На основание чл. 61, ал. 3 от ЗУТ, когато адресът на някое от заинтересованите лица не е известен или то не е намерено на посочения от него адрес, съобщението се поставя на таблото за обявления, в Интернет страницата на съответния орган или се оповестява по друг обичаен начин.

 

ЕМИЛ ИВАНОВ /п /

Кмет на Община Своге

Share/Bookmark